Reményteljes jövő

A Jer 29,11 verse egykor a szétszóratásban élő nép számára jelentett reménységet a jövőjük tekintetében, a mai hívők számára pedig az eljövendő örök megváltásnak és annak a reményét hordozza, hogy egyszer majd Istennel élhetünk.

Bizalom az Úrban

Izráel népe azt az utasítást kapta, hogy foglaljon el egy olyan országot, amelyet már mások laknak. Ez kétségtelenül félelmetes feladat volt egy olyan nép számára, amely hosszú ideig a pusztában vándorolt.

A törvény célja

Isten törvénye azért igaz, mert Isten lényéből fakad, aki mindennek a Teremtője. Ki tudhatná a legjobban, hogy miként jó élni, ha nem az, aki az egész életet kitalálta és megteremtette?

Kegyelme örökkévaló

A zsoltárírók az egész könyvben végig újra és újra megerősítik az Isten szerető kegyelméről szóló igazságot, a 118. zsoltárnak pedig kifejezetten az ismételgetés az eszköze.

A páskabárány

A páska ünnepe Isten népének az egyiptomi szolgaságból való csodálatos szabadulására emlékeztet.

Mások hibáztatása

Senki sem szereti, hogyha hibáztatják. Ez az egyik jellemzője az ember bűnös természetének. A bűn önzővé és védekezővé tesz bennünket.

Az emlékezés fontossága

Jézus mindenkor emlékezik, és emlékezteti az Atyát gyermekeinek tett ígéreteire. Jézus emlékezik, és emlékeztet, hogy a tartozás rendezve van halála és feltámadása által.

Tragikus félreértés

Isten lépései néha érthetetlenek gyermekei számára. Viszont ellenségei számára egészen más nehézség adódik, amikor Isten cselekszik: ők képtelenek egyáltalán fölismerni, hogy az események mögött Isten áll.

Embernek fia

Jézus az egyetlen tökéletes ember, aki valaha élt. Teljes mértékben ember volt, minden emberi érzelmet átélt, mégis bűntelen maradt.

Áldozatbemutatás

Az áldozatokat nem azért mutatták be, mert az Úrnak bármire szüksége lett volna. Ezek a hálaadás és a bűnbánat gondosan végrehajtott gesztusai voltak, amelyek kifejezték Istennek, a Teremtőnek és Bírónak az Izráellel kötött szövetségét.

Jézus, adósságunk elengedése

Ahogy Izráel Egyiptom rabszolgája volt, és saját erejéből nem tudott szabadulni, ugyanúgy minden ember a bűn rabszolgája, és az egyetlen reménye a szabadulásra az, amit Krisztus tett értünk.

Jézus, az ő követői és a szegények

Mai trend evangelikál körökben, hogy a szociális érzékenységet hangsúlyozzák, amelybe beletartozik a gyengék és rászorulók támogatása. Ebben azonban semmi újdonság nincs.

Válaszd az életet!

Mózes élete végén, amikor tudta, hogy hamarosan meghal, és nem léphet be az ígéret földjére, még egyszer, újra Izráel népe elé tárta Isten szövetségi ígéreteit.

Engedetlenség: a pusztító minta

A bűn feletti ítélet – amelyet igen élesen látunk Ákán történetében – mindenkit el fog érni, aki nem akarja megbánni a bűnt, és Krisztusra bízni magát.

Példának lenni

A tetteink beszélnek a leghangosabban – főleg, ha nem hívő a házastársunk.

A látható és a láthatatlan

Józsué épített egy emlékhelyet, hogy emlékeztesse rá a népet: az ígéret földje Isten hűségéről tanúskodik.

A mennyei kenyér

Isten mennyei kenyérrel táplálta népét. Hogy ez a gondoskodás micsoda kedvesség volt részéről, azt még inkább kiemeli az a tény, hogy Isten népéből vég nélkül áradt a panasz Isten és az általa kijelölt vezetők ellen.

Víz a sziklából

Azok, akik felismerik magukban a szomjúságot, és Jézushoz jönnek, megelégíttetnek. Sőt a Szentlélek élő víz folyamaival tölti be őket örökre, hogy soha ne szomjazzanak.

Isten angyala

Isten alkalmanként egy-egy angyal formájában tette kézzelfoghatóvá jelenlétét Izráel népe számára.

Az asszony a kútnál

Ez a történet az egyik legszebb példája annak, hogy Jézus miként emelkedik felül az előítéleteken és hogyan ad gyógyulást egy kétségbeesett életnek.

A világosság

A bűn a sötétségben tenyészik és növekszik, ezért azok, akik vágynak arra, hogy Istennek engedelmeskedjenek, szakítanak a sötétséggel, és bűneikkel Isten kegyelmének világosságába mennek.

6 inspiráló idézet Nick Vujicic Istenbe vetett hitéről

Nick Vujicic, a végtagok nélkül született motivációs előadó és evangélista sokakat inspirál a remény és a pozitivitás üzenetével. Mondanivalójának egyik legerősebb aspektusa az, ahogyan Isten feltétel nélküli szeretetének fontosságát hangsúlyozza az életében. Vujicic hite állandó erőforrás, remény és útmutatás számára - legyen az számunkra is!

Papok

Áront és fiait Isten különleges feladatra választotta ki: hogy papok legyenek, és így szolgáljanak Isten népe között. Közvetítő szerepet töltöttek be az emberek és Isten között azáltal, hogy a népet képviselték Isten előtt.

Isten könyörületessége a népek iránt

Jónás kisétál a halál torkából, majd hosszan gyalogol, mire eléri a várost, hogy betöltse küldetését. Amikor a király és Ninive lakói meghallják az üzenetet, megtérnek, és a város megmenekül.

A szabadulás útja

Csakúgy, mint korábban Izráelnek, a mai egyháznak is Istenre kell bíznia magát, aki megszabadítja népét, de csakis azon az úton, amelyet ő készített Krisztusban.

Engedelmességgel győzni a nehézségek felett

Az engedelmességünk egyik legjobb eredménye a tiszta lelkiismeret. Ha megpróbáljuk elrejteni a bűneinket, ha helytelen életmódot élünk, vagy rendszeresen engedetlenek vagyunk, akkor hallatlanul sok energiánk megy el arra, hogy küzdjünk a bűntudattal és a szégyenérzettel.

Az örök nyugalom

A szombatnapi nyugalom Isten teremtésben adott rendjére utal, nevezetesen arra, hogy miután hat nap alatt megteremtette a világot, a hetediken megpihent, és megszentelte azt a napot.

Másokat megítélni könnyű

Ámósz arra hívta fel a népet, hogy elsősorban a saját bűnösségükkel nézzenek szembe, és ne a körülöttük élő népek bűneivel foglalkozzanak.

Újszövegység

Jézus a főpapi imájában két dologért imádkozott, és ha ő kiemelte ezeket, akkor nekünk is fontosnak kell tartanunk őket. Mindkettő a hívőknek az egymással való kapcsolatáról szól: a szeretetről és az egységről. Az elsőről ismernek fel bennünket a kívülállók, a második pedig a belső tartalmunkra vonatkozik.

Kegyelem és törvény

Isten gyermekei nem azért élnek, hogy betartsák az összes szabályt, és aztán másokhoz hasonlítgassák az eredményeiket. Aki a törvény alatt él, annak a gőg a mozgatórugója. Aki a kegyelem alatt él, azt a szeretet hajtja.

Az Ige ereje

A Biblia olyan erőt képes adni nekünk, mint semmilyen más könyv sem. Van ereje megváltoztatni az emberek életét, legyőzni a kísértéseket, és fölé kerekedni környezetünk lehúzó hatásainak.

A törvény

A Törvény szabályozta az Ószövetség áldozati rendszerét, amely arra szolgált, hogy az ember kapcsolata rendben legyen Istennel. Ugyanakkor ez csupán halovány árnyéka volt Jézus áldozatának, amelyet akkor mutatott be, amikor eljött a földre, hogy megváltson bennünket a bűn terhétől.

Ív az égen

A szivárvány Isten azon ígéretét jelképezi, hogy többé nem pusztítja el özönvízzel a földet. De ennél is fontosabb az, amire látványa emlékeztet, tudniillik hogy Isten hűségesen beteljesíti népének tett minden ígéretét.

Szentség

Nincs senki a mi Istenünkhöz fogható! Ő szent és tökéletes minden szándékát és tettét illetően, lényege szerint tiszta és ragyogó szeretet és dicsőség. Nem is hasonlítható a különféle népek élettelen istenségeihez.

Június 10: Ez az a nap! Stadion 2023 Debrecen (Hillsong United)