Jézus: Örömteli üdvösségünk – Habakuk

Habakuk próféta tele volt kérdésekkel Istenhez. Isten sok más igehirdetőjétől eltérően Habakuk nyilvánosan kifejezte belső vívódásait a világban tapasztalható gonosz és Isten ezzel szembeni látszólagos közömbössége miatt.

Jézus: Irgalmas királyunk – Mikeás

Mikeás, aki egy Júda déli részén fekvő városból származott, javarészt a déli országrésznek szóló próféciákat közölt, de előfordult, hogy az északi országrészt, Izráelt is megszólította.

Jézus: Nagy királyunk – Dániel

Dániel próféta könyve két különböző irodalmi műfaj sajátos elegye. Először is történeti beszámoló Isten népének az életéről a babiloni fogság idején; másodszor pedig olyan prófétai látomások gyűjteménye, amelyek Isten eljövendő királyságáról szólnak.

Jézus: Hűséges Urunk – Jeremiás siralmai

A Jeremiás siralmai – találó címének megfelelően – szerzőjének, a hagyomány szerint Jeremiás prófétának azt a mély fájdalmát tükrözi, amelyet akkor érzett, amikor a babiloniak elfoglalták Jeruzsálemet.

Jézus: Szenvedő Megváltónk – Jób

Hogyan engedheti meg Isten egy igaz ember szenvedését? Isten nem szeret…? Vagy nem igazságos? Egyáltalán miért engedi meg a szenvedést – az emberét, a teremtett világét –, ha valóban ő az ura mindennek?

Jézus: Igaz istentiszteletünk – 2Krónikák

A Krónikák második könyve az elsőben megkezdett sémát folytatja. A szerző szándéka az, hogy emlékeztesse a nehézségekkel küzdő népet arra, hogy Isten nem vonta vissza ígéreteit, és nem feledkezett meg népéről.

Jézus: Tökéletes helyreállítónk – 1Krónikák

Mintegy száz évvel azután, hogy Isten népe hazatérhetett a fogságból, a Krónikák első és második könyvének szerzője (talán Ezsdrás) arra szerette volna terelni a Júdában élő zsidókat, hogy maradjanak meg a szövetségét megtartó Isten iránti hűségben.

Jézus: Tökéletes prófétánk – 2Királyok

A Királyok második könyve folytatja Isten népének a kettészakadt országban zajló történetét: az Illés elragadtatásától a két királyság teljes pusztulásáig és lakóik fogságba hurcoltatásáig terjedő időszakot mutatja be.

Jézus: Igaz királyunk – 1Sámuel

Sámuel első könyve Izráel népének egy lelki értelemben vett mélypontján veszi kezdetét. Ekkor még mindig bírák irányították Izráelt, az emberek pedig újra és újra a bálványimádás áldozatává lettek.

Jézus: Kegyes éltetőnk – 4Mózes

Mózes negyedik könyve (avagy a Számok könyve) Isten hűségéről tanúskodik, elbeszélve, hogyan vezette el népét a pusztán keresztül az ígéret földjének határáig.

Jézus: Csodálatos szabadítónk – 2Mózes

Mózes második könyve – a Kivonulás (Exodus) – egy kiemelkedően fontos szakaszt ír le Isten népének az életéből: azt, hogy Isten miként szabadítja meg őket hatalmas kézzel az egyiptomi rabszolgaságból.

Jézus: Dicsőséges Teremtőnk – 1Mózes

A Biblia első könyve beszámol Istennek a világra vonatkozó, a teremtésben adott céljáról, az ember lázadásáról és bűnbeeséséről, illetve Isten azon irgalmas tervéről, amely révén megszabadítja szeretett családját a bűn szörnyű következményeitől.

Jézus: Tökéletes példánk - Jakab

Jézus: Tökéletes példánk – Jakab

Jézus az élet minden területét átformálja. Valamennyi újszövetségi levél beszámol arról az átalakulásról, amelyet az örömhír végez el azokban, akik hit által elfogadják.