Jézus: Örömteli üdvösségünk – Habakuk

Habakuk próféta tele volt kérdésekkel Istenhez. Isten sok más igehirdetőjétől eltérően Habakuk nyilvánosan kifejezte belső vívódásait a világban tapasztalható gonosz és Isten ezzel szembeni látszólagos közömbössége miatt.

Jézus: Irgalmas királyunk – Mikeás

Mikeás, aki egy Júda déli részén fekvő városból származott, javarészt a déli országrésznek szóló próféciákat közölt, de előfordult, hogy az északi országrészt, Izráelt is megszólította.

Jézus: Nagy királyunk – Dániel

Dániel próféta könyve két különböző irodalmi műfaj sajátos elegye. Először is történeti beszámoló Isten népének az életéről a babiloni fogság idején; másodszor pedig olyan prófétai látomások gyűjteménye, amelyek Isten eljövendő királyságáról szólnak.

Jézus: Hűséges Urunk – Jeremiás siralmai

A Jeremiás siralmai – találó címének megfelelően – szerzőjének, a hagyomány szerint Jeremiás prófétának azt a mély fájdalmát tükrözi, amelyet akkor érzett, amikor a babiloniak elfoglalták Jeruzsálemet.

Jézus: Szenvedő Megváltónk – Jób

Hogyan engedheti meg Isten egy igaz ember szenvedését? Isten nem szeret…? Vagy nem igazságos? Egyáltalán miért engedi meg a szenvedést – az emberét, a teremtett világét –, ha valóban ő az ura mindennek?

Jézus: Igaz istentiszteletünk – 2Krónikák

A Krónikák második könyve az elsőben megkezdett sémát folytatja. A szerző szándéka az, hogy emlékeztesse a nehézségekkel küzdő népet arra, hogy Isten nem vonta vissza ígéreteit, és nem feledkezett meg népéről.

Jézus: Tökéletes helyreállítónk – 1Krónikák

Mintegy száz évvel azután, hogy Isten népe hazatérhetett a fogságból, a Krónikák első és második könyvének szerzője (talán Ezsdrás) arra szerette volna terelni a Júdában élő zsidókat, hogy maradjanak meg a szövetségét megtartó Isten iránti hűségben.

Jézus: Tökéletes prófétánk – 2Királyok

A Királyok második könyve folytatja Isten népének a kettészakadt országban zajló történetét: az Illés elragadtatásától a két királyság teljes pusztulásáig és lakóik fogságba hurcoltatásáig terjedő időszakot mutatja be.

Jézus: Igaz királyunk – 1Sámuel

Sámuel első könyve Izráel népének egy lelki értelemben vett mélypontján veszi kezdetét. Ekkor még mindig bírák irányították Izráelt, az emberek pedig újra és újra a bálványimádás áldozatává lettek.

Jézus: Kegyes éltetőnk – 4Mózes

Mózes negyedik könyve (avagy a Számok könyve) Isten hűségéről tanúskodik, elbeszélve, hogyan vezette el népét a pusztán keresztül az ígéret földjének határáig.

Jézus: Csodálatos szabadítónk – 2Mózes

Mózes második könyve – a Kivonulás (Exodus) – egy kiemelkedően fontos szakaszt ír le Isten népének az életéből: azt, hogy Isten miként szabadítja meg őket hatalmas kézzel az egyiptomi rabszolgaságból.

Jézus: Dicsőséges Teremtőnk – 1Mózes

A Biblia első könyve beszámol Istennek a világra vonatkozó, a teremtésben adott céljáról, az ember lázadásáról és bűnbeeséséről, illetve Isten azon irgalmas tervéről, amely révén megszabadítja szeretett családját a bűn szörnyű következményeitől.

Jézus: Tökéletes példánk - Jakab

Jézus: Tökéletes példánk – Jakab

Jézus az élet minden területét átformálja. Valamennyi újszövetségi levél beszámol arról az átalakulásról, amelyet az örömhír végez el azokban, akik hit által elfogadják.

Martin Smith és Agapé Worship az A38-on október 16-án!