Isten megítél és megbüntet majd minden gonoszságot. A Biblia erről tanúskodik az első lapjától az utolsóig. Időnként azonban úgy tűnhet, hogy a gonoszok virulnak, és a gonoszság diadalmaskodik. A rosszat cselekvők közé tartoznak azok a hamis tanítók is, akik létének első százada során szálltak szembe az egyházzal.

Jézus: A bennünket megtartó kegyelem - Júdás

Júdás buzgón kérlelte a gyülekezetet: „…tusakodjatok a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott.” (Júd 1,3) Az evangélium üzenete visszavonhatatlan és igaz. Isten az ő jóságában odaadta szavát az apostoloknak, amely bizonyságot tett Isten természetéről és Jézus Krisztus által elvégzett munkájáról. A hamis tanítók aláásták ezt az üzenetet, eltorzítva értelmét és félrevezetve az egyházat.

Júdás emlékezteti az egyházat arra, hogy Isten meg fogja ítélni ezeket az ámítókat. Isten már megmutatta ítéletét, amikor az ördögöt – a legfőbb ámítót – kárhoztatta. Mivel Isten megítélte a Sátánt, ki fogja árasztani haragját mindazokra, akik becsapják népét (1,5–11). Az egyháznak nem szabad meglepődnie, amikor ezek a hamis tanítók továbbra is ártanak neki. És számítaniuk kell arra is, hogy lesznek, akiket félrevezetnek (1,12–19). Ezek saját vágyaikat fogják követni, szembeszállnak Isten szavával, és magukra vonják Isten kárhoztatását.

Isten egyházát azonban Isten kegyelme tartja meg. A hívőknek építeniük kell egymást Krisztusban, és meg kell maradniuk Isten szeretetében (1,20–21). Isten irgalma védelmezi azokat, akik valóban ismerik Krisztust, és megtartja őket az evangéliumi üzenetben és a hű engedelmességben a külső ellenségességgel szemben is (1,21). Jézus megóvja övéit a botlástól, és egy napon feddhetetlenségben állítja elő őket (1,24).

Júdás üzenete azzal bátorít, hogy az igazság fog diadalt aratni. A hamis tanítók ámítása lelepleződik, és ítélet éri őket – Isten időzítésének megfelelően, az ő akarata szerint. A hamis megtérők képmutatására is fény derül. Ott fogják hagyni a gyülekezetet, és ezzel bebizonyítják, hogy soha nem tértek meg igazán. Az igaz egyházat pedig Isten kegyelme fogja megtartani. Akiket valóban megmentett az ő hatalma, azokat meg is tartja ereje addig a napig, amíg a föld örökre meg nem tisztul minden hamisságtól.

“Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen.”

Júdás 1,24–25