Ámósz, a pásztor abban az időben végezte prófétai szolgálatát, amikor Júdában Uzzijjá, Izráelben pedig II. Jeroboám uralkodott. Bár Ámósz Júdából származott, Isten az északi országrészbe, Izráelbe küldte, hogy ítéletét hirdesse. Prófétai küldetésének a különleges tisztaságát az adja, hogy nagyon pontosan ismerte Izráel népének a szükségleteit.

Ámósz üzenete más hangnemben szól, mint a legtöbb más prófétáé. Az ő elsődleges gondja az Isten népe körében megvalósuló társadalmi igazságosság volt. A lelki romlottság miatt Izráel népén belül állandósult a társadalmi igazságtalanság.

Az igazságosságnak kézzelfogható módon kell megvalósulnia. Az igazságtalanság ellenségeskedéshez, gyűlölethez, irigységhez és haraghoz vezet. Ezzel szemben az igazságosság megerősíti a könyörületességet, a gondoskodást és az egymás iránti szolgálatot. Isten népének igazságosan kell élnie, mert Isten igazságosan bánik vele.

Isten Izráel népe iránti túláradó gondoskodása felsőbbrendűségi érzést keltett a tehetősebb emberek között azokkal szemben, akikhez felelős szeretettel kellett volna fordulniuk. A II. Jeroboám idején átélt viszonylagos jólét a gazdagabbak életét kényelmesen kipárnázta, ami közönyössé tette őket honfitársaik szükségletei iránt, és nem gyakorolták társadalmi felelősségüket. Ahogyan ezt ma is sok társadalomban tapasztalni lehet, a tehetősek visszaélnek a lehetőségeikkel, és a perifériára szorítják a szegényebbeket saját önző céljaik érdekében.

Ámósz révén Isten figyelmeztet, hogy az ilyen egyenlőtlenségek nem fogadhatók el Isten népe számára. Isten törvénye megköveteli, hogy népe törődjön az elesettekkel és a periférián levőkkel, és gondoskodjon szükségleteik betöltéséről – a jövevényeket és a közöttük élő idegeneket is ideértve. Izráel népének kell leginkább ügyelnie arra, hogy ne legyenek társadalmi igazságtalanságok és egyenlőtlenségek közöttük.

Ennek ellenére Izráel népének a szívét mélyen áthatotta az igazságtalanság. Ámósz Izráel vezetőit megtérésre szólította föl, és figyelmeztette őket: úgy vezessék a népet, hogy megszűnjenek az igazságtalanságok, és helyreálljon az igazságosság az országban. Arra vágyott, hogy Izráelben „áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak” (Ám 5,24). Nos, ez akkor érkezett el valójában, amikor Isten országa megjelent közöttünk az ő Fia, Jézus Krisztus által, aki azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszetteket – gazdagokat és szegényeket, erőseket és gyöngéket, hatalmasokat és periférián levőket egyaránt. Ma tehát bárki Isten gyermekévé lehet, ha hozzá fordul, és családjának, az egyháznak a tagjává válhat, ahol minden ember szeretetre, elfogadásra és gondoskodásra lel – függetlenül attól, hogy milyen társadalmi helyzetű.

“Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!”

Ámósz 5,24