Jakab könyve egyedülálló, mert páratlan módon összpontosít erre a témára. Az általános vélekedés szerint Jakab, Jézus féltestvére írta a nevét viselő könyvet. Azoknak a szétszórt hívőknek írt, akik kétségkívül üldözéssel szembesültek Krisztusba vetett hitük miatt (Jak 1,1).

Jézus: Tökéletes példánk - Jakab

Jakab azzal kezdi levelét, hogy felszólítja a hívőket: leljenek örömöt szenvedésük közepette is. Vigaszt meríthetnek abból a tudatból, hogy Isten övéi megszentelésére használja ezeket a próbákat (1,2–4). Bár szétszórt, üldözött kisebbségként éltek a bálványimádó nemzetek között, a hívők reménykedhettek abban, hogy Isten munkálkodik.

A keresztények ma is kérhetnek bölcsességet az Úrtól, és vezetést kapnak a hű élethez (1,5–7). Isten Lelke és Igéje által ad bölcsességet övéinek, és a hívők azzal tisztelik Istent, ha hallgatnak a hangjára, és megteszik, amit mond (1,19–27). Jakab összekapcsolja az Istenbe vetett hitet a parancsai iránti engedelmességgel. Azt írja, hogy aki megvallja hitét Krisztusban, ám parancsaival ellentétesen él, az hazug (2,14–26). Jakab szerint a hit és az engedelmesség kapcsolatának abban kellene megnyilvánulnia, ahogyan a keresztény szeret és szolgál másokat (2,1–13), óvakodik a nyelv bűnétől (3,1–12), valamint elveti a gonoszság világias formáit és az Isten elleni lázadást (4,1–10). Jakab levele lezárásaként ismét a türelmes szenvedésre emlékeztet Krisztus közelgő visszajövetelének fényében (5,7–11). Ahhoz, hogy valaki kitartson az ilyen heves szenvedés közepette, szükség van keresztény közösségre – más hívőkre, akiket azért ad Isten, hogy imádkozzanak, szeretettel és szolgálatkészen forduljanak egymás felé, miközben együtt törekednek engedelmeskedni Istennek.

Bár Jakab nem beszél hosszasan Jézusról, az egyértelmű, hogy a levelében felvázolt elvek azt a példát követik, amelyet Jézus mutatott be földi szolgálata során. Isten tökéletes Fiaként türelmesen szenvedett, tudva, hogy az Atya tökéletes tervét tölti be. Mindvégig olyan erényeket példázott, amelyeknek a bemutatására Jakab is felszólítja a gyülekezetet. Ha a tagok Krisztusra szegezik tekintetüket, és hozzá ragaszkodnak, akkor cselekvői lesznek az Igének, nem csupán hallgatói.

“Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek.”

Jakab 1,2