Istennek a népe iránti szeretetét bizonyítja, hogy állandó közösségben szeretne lenni vele. Ezekkel az aprólékos előírásokkal Isten meghatározta, hogy ezek a bűnös emberek miként közeledhetnek a szent Istenhez az Egyiptomból a végleges otthonukba, az ígéret földjére vezető út során. Ezek az előírások nyilvánvalóan nem azt a célt szolgálták, hogy az ember kiérdemelje általuk Isten szeretetét, hanem sokkal inkább azt mutatták meg, hogy miként imádhatják Istent azok, akik már megtapasztalták kegyelmét és szabadítását.

E könyv tehát bemutatja, hogy milyen ez az istentisztelet, és részletezi a papok feladatait, akik közvetítő szerepet töltöttek be Isten és a nép között. A rendelkezések megadják, hogy a tisztátalan ember hogyan közeledhet a szent Istenhez, és hogyan nyerhet bűnbocsánatot. Ennélfogva a 3Móz nem pusztán egy papoknak szóló kézikönyv volt, hanem az egész nép számára útmutatást jelentett a tekintetben, hogy miként léphet Isten elé az ő feltételei szerint, és hogyan imádhatja Istent az őt igazán megillető módon.

Mózes harmadik könyve azért íródott, hogy bemutassa, hogyan élhet Isten népe rituális és erkölcsi értelemben is tisztán a bűn ellenére. Ha eszerint élnek, akkor lehetségessé válik, hogy Isten a népe között lakjék, és megmutassa nekik dicsőségét, ők pedig betölthessék ama küldetésüket, hogy világossággá legyenek a körülöttük élő nemzetek számára. Az, hogy a könyvben állandó téma az áldozat, azt jelzi, hogy a bűnnek drasztikus következményei vannak, és ezért az ember nem imádhatja Istent igazán mindaddig, amíg valaki meg nem hal avégett, hogy elégtételt szolgáltasson az egyes emberek és a közösség bűneiért. A helyettes áldozat állandóan emlékeztette a népet arra, hogy istentiszteletüket és egész életüket csak Isten különleges kegyelme teszi lehetségessé bűneik ellenére. A 3Móz tehát két olyan fő témát tárgyal, amelyek ismerete alapvetően szükséges ahhoz, hogy Isten nagy, megváltó művét megértsük. Először is azt, hogy a bűn következménye a halál; másodszor pedig azt, hogy csak egyetlen módon kerülhető el a halál: a helyettes áldozat révén.

Bár sokan úgy vélik, hogy a 3Móz egy ősrégi könyv, amely elavult rituálékat tartalmaz csupán, mégis egyenesen Krisztus művére mutat. Jézus Isten tökéletes Báránya, aki elveszi a világ bűnét (Jn 1,29). Helyettes halálával Krisztus beteljesíti mindazokat az áldozatokat, amelyeket ez a könyv előír. Ő egyszersmind a nagy főpap, aki lehetségessé teszi, hogy a bukott emberiség kapcsolata helyreálljon Istennel. Jézus volt a nagy közbenjáró Isten és ember között, és ma is az. Általa lehetséges az ember számára, hogy a szent Istent imádja.

“Így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt, és megbocsáttatik néki mindaz, a mit cselekedett, és a miben vétkezett.”

3Mózes 6,7