Abdiás prófétai szolgálata nem szokványos az Ószövetségben, ugyanis üzenete elsősorban nem Izráelnek vagy Júdának szól. Abdiás az Ézsautól származó népnek, Edómnak írta üzenetét az Ézsau testvérétől, Jákóbtól származó néppel, vagyis Izráel népével zajló viszályaik közepette.

Vannak olyan bibliatudósok, akik szerint ennek a könyvnek a történeti háttere a Kr. e. 850 körüli időszak, de valószínűbb, hogy inkább Júda Kr. e. 586-ban történt eleste idején született. Amikor Nebukadneccar király hadserege lerombolta Jeruzsálemet, és a túlélőket Babilonba hurcolta, Edóm népe kárörömmel figyelte az eseményeket. Mivel az edómiak az izraeliták rokonai, támogatóan melléjük kellett volna állniuk, és menedéket kellett volna nyújtaniuk nekik a saját országukban. Ehelyett az edómiak kiszolgáltatták Isten népét a babiloniaknak, s eközben volt, akit megöltek a menekültek közül. Azután Jeruzsálembe mentek, és fosztogattak, elvitték azt, ami az izraelitáké.

Az edómiak büszke önelégültsége vezetett bukásukhoz, mert Isten megengedte, hogy arab szomszédaiknak essenek áldozatul. Az edómiak végül eltűntek a történelem színpadáról.

Az a nép, amelyről Abdiás jövendölt, valószínűleg soha nem hallotta vagy olvasta a próféta szavait. A prófécia elsősorban arra szolgált, hogy Júda népét bátorítsa: bár úgy tűnik, hogy a pogány népek büntetlenül megúszhatják, és sokszor Isten népe fölé kerekednek, sorsuk meg van pecsételve. Nem maradnak büntetlenek. Isten gondoskodik népéről még akkor is, hogyha Edóm részéről elutasító bánásmódot tapasztaltak. Isten vissza fogja őket – mint maradékot – vezetni arra a földre, amelyet nekik ígért.

Ez a kevésbé ismert próféta olyan üzenetet közöl, amely Isten népe történetének bármely szakaszából ismerősen cseng: Isten tart kézben mindent, még a pogány népeket is, és őket is fölhasználja arra, hogy mindenható terveit véghez vigye, majd pedig megítéli őket, amikor eljön az ideje. Semmi nem kerülheti el a mindenható Isten figyelmét, és nincs senki, aki kikerülhetne az ő hatóköréből. Krisztus által Isten igazságos bíróként ítél és uralkodik. Azok, akik hittel és bűnbánattal megtérnek hozzá, megmenekülhetnek igazságos haragja elől. Azok, akik nem hisznek, Edóm népéhez hasonlóan kénytelenek lesznek szembesülni elutasító magatartásuk következményeivel.

“Mert közel van már az ÚR napja, fenyegeti a népeket. Amit te csináltál, azt teszik veled is, visszaszáll fejedre, amit elkövettél!”

Abdiás 1,15