Ézsaiás üzenetét és küldetését az a látomás határozta meg, amikor Isten dicsőségével találkozott (Ézs 6,1–5). Szavai Isten népét figyelmeztetik, kritizálják és intik lelki hűtlenkedésük miatt. Emiatt a kortársai ellenállással fogadták Ézsaiást, pedig nekik lett volna a legnagyobb szükségük rá, hogy meghallják az üzenetét.

Ézsaiást, Jeremiást, Ezékielt és Dánielt együtt szokás „nagyprófétának” nevezni. Ez a megjelölés nem azt jelenti, hogy a „kisprófétáknak” kisebb volna a jelentőségük, hanem pusztán írásaik terjedelmére utal. A próféták mind Isten által meghatalmazott és elküldött szószólók voltak, akiket Isten arra jelölt ki, hogy üzenetét közvetítsék a népnek.

Sok más prófétához hasonlóan Ézsaiás a lelki értelemben parázna és erkölcsileg megromlott népet figyelmezteti arra, hogy milyen következményei lesznek megátalkodottságuknak. Ahogy Isten előre megmondta, ha engedetlenné válik Izráel, akkor nem kerülheti el haragját. Amint ezt más népekkel is megtette, elűzi őket földjükről, ha nem térnek meg hozzá bűnbánattal és hittel. Az 1–39. fejezet a Kr. e. 8. század második felében az asszírok révén közelgő ítéletet vetíti előre, a 40–66. fejezet pedig jó egy évszázaddal tekint előre, hogy bátorítást adjon Júda számára a babiloni fogság idején. Viszont a nép minden lázadása ellenére Ézsaiás egy olyan időről is szól, amikor Isten megmutatja kegyelmének és irgalmának fenségét. Ézsaiás prófétai írásainak a központi elemét adják azok a képek, amelyek a megígért Messiást mutatják be, aki szenved és meghal Isten népének a bűnéért (52,13–53,12). Ezek a képek az Eljövendőt alázatos szolgaként írják le, aki önként vállalja a helyettes áldozat, az áldozati bárány szerepét, odaadva életét népe vétkeiért.

A bűnei miatt szétszóratásban és fogságban senyvedő nép számára Ézsaiás maradandó üzenetének öröksége reményt és bizonyosságot jelentett Isten örökkévaló hűségére nézve. Isten népe biztos lehetett abban, hogy Isten gondoskodik róluk annak ellenére, hogy folyton bűnre hajlanak. A régen várt Messiás, Jézus Krisztus teljesítette be végül azt a dicsőséges valóságot, amelyre Ézsaiás előremutatott. Jézus műve békéltetett meg bennünket Istennel, szerzett bűnbocsánatot, és adott reményt mindazoknak, akik benne hisznek.

“Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.”

Ézsaiás 53,5