Öröm

A mai hívők ugyanazzal az örömmel és reménységgel énekelhetnek, amellyel Izráel népe tette a lombsátrak ünnepén, mert Jézus a szabadulás forrása.

Három áldás

Isten népe megszámlálhatatlanul sokféle áldásban részesült Istentől.

A nyitott ajtó

Jézus nem csupán egy e világi palota kulcsait tartja a kezében, hanem Isten országának a kulcsait.

Ígéretek

Isten egy nagy ünnepi lakomát készít népének, még ha ők éheznek és szenvednek is ebben az életben. Ezek az ígéretek olyan biztosak, mint Isten örökkévalósága. Isten mindig megtartja ígéreteit.

Nagy az ő hűsége

Bár a Jeremiás siralmai nehézségekről és viszontagságokról szól, a központi versek mégis az Úr nagy szeretetéről tanúskodnak.

Gyógyító erő

Hit által bizonyosak lehetünk afelől, hogy Jézus képes megtenni azt, amit megígért. Hit által bízhatunk abban, hogy mindent, ami régi és törött, Jézus helyreállít és megújít.

Nem érdemes Istent gúnyolni

Ezékiáshoz hasonlóan mi is hajlamosak vagyunk e világi szövetségesekben és fegyverekben bízni, de – ahogyan később Pál írja – mi ebben a küzdelemben nem úgy harcolunk, ahogyan a világ.

Ítélet és megváltás

Az emberiség oly elvakult, és oly mélyen megromlott a bűn miatt, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy Isten Lelke ébressze rá még arra is, hogy milyen elveszett.

Kánaán földje

Nem lesz többé háború, betegség, se semmi, ami elronthatná Isten világát. Mivel örök békesség lesz, nem lesz több gyász, megosztottság és szenvedés.

A személyes ima 8 kulcsa

Sokszor úgy tekintünk az imádságra, mint egy eszköz arra, hogy megszerezzünk magunknak dolgokat; a Biblia elképzelése szerint azonban az imádság célja, hogy megismerjük magát Istent.

Jézus: Isten ígérete

Az a tény, hogy Isten hűséges az ígéreteihez, Isten népének a reménysége. Ugyanis ő nemcsak eddig teljesítette be mindazt, amit előzőleg mondott, hanem továbbra is véghez viszi terveit.

Vezetők küldetésben

Isten ma is kitart eredeti szándékai mellett. Az emberi vezetők jönnek-mennek, de Isten továbbra is szuverén úrként viszi véghez jó tervét.

Ószövetségi ünnepek

A Mózes harmadik könyvében található törvények nagyobb része az istentiszteleti élet kérdéseivel foglalkozik: felajánlások és áldozatok, a papság, a nagy engesztelési ünnep és az évenkénti ünnepek szabályozásával.

A hűséges Isten és a hűtlen nép

Isten hűsége az a reménység, amelyre a hívő keresztény élet is épül. Azok, akik ismerik Jézust, a bűnbánat és a hit révén békességet nyernek, hiszen Isten mindig hű az ígéreteihez.

Próbára tenni Istent

Isten népének a hite ma is Isten Igéjének és számtalanszor bebizonyított hűségének az erős alapján áll.

Emberi vezetés a bűneset után

Ha a felsőbbség Istennel szemben áll, Isten népe akkor is biztos lehet benne, hogy mindent a javukra és az ő dicsőségének építésére használ föl.

Az eljövendő szabadító

Sámson és Jézus a Lélek erejével sok tekintetben nagyon hasonlóképpen hozta el a szabadulást Isten népe számára.

Igeversek a bűnbánatról 

A bűnbánat arról szól, hogy bocsánatot kérjünk a hibákért és bukásokért, amelyek közepette találtuk magunkat. Amikor bűnbánatot tartunk, azt mondjuk Istennek, hogy az ő akaratát a sajátunk fölé helyezzük.

Nem akármilyen király

A Bírák könyvének végén bemutatott mélyponton egy reményvesztett népet találunk.

Isten és a világ

Ahogyan Ruth zsidó családja és hite révén került be Isten családjába, úgy Jézus követői a Krisztusban való hit és Isten kegyelme révén kerülnek be Isten családjába.

Szolgálat helyett zúgolódás

Kórah lázadásának az esete azt mutatja, hogy milyen katasztrofális következményei vannak az arrogáns vezetésnek.

Fedetlen arccal

Mózes olyan közelről láthatta Isten dicsőségét, hogy ez ragyogó sugárzásként vissza is tükröződött az arcán.

Hűséges vezetés

Sámuel hű vezető volt. Egy olyan korban, amikor Izráelnek megbízható vezetésre volt szüksége, Sámuel becsületes prófétának, papnak és bírának bizonyult.

A király leváltása

Az izraeliták azon kérése, hogy Sámuel jelöljön ki egy királyt, aki Izráel fölött uralkodik majd, hitetlenségből fakadt, és súlyos következményekkel járt.

Négy módja annak, hogy úgy szeressünk másokat, mint Jézus

Jézus a legjobb modell a mások szeretetére. Ezért mondja nekünk, hogy tegyük azt, amit ő tesz: "Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!" (János 13:34). Mit tanulhatunk tehát abból, ahogyan Jézus szeret másokat?

Van még remény?

A Jeremiás siralmai arra emlékeztet bennünket, hogy Isten népe számára mindig van remény.

Engedelmesség és áldás

Sámuel első könyve megmutatja, hogy milyen áldás fakad abból, ha valaki engedelmeskedik Istennek, ezzel szemben pedig milyen pusztulást hoz, ha az ember a maga útját járja.

Engedelmesség és áldozat

Az 1Sám 15. fejezete azt a tragikus mozzanatot mutatja be, amikor az Úr megvonja Saultól mint királytól a bizalmát.

Isten dicsősége a népek között

Isten egyházának látnia kell, hogy mi Isten terve a világra nézve, ezt pedig egyértelműen kinyilatkoztatta Igéjében. Ezért az egyház feladata az, hogy részt vegyen Isten megváltó tervének a megvalósításában.

Mi van a szívben?

Az 1Sám 16. fejezete megfelelő drámaisággal mutatja be az olvasónak Dávidot, a betlehemi pásztorfiút, akiből a legkevésbé sem néznénk ki, hogy hős lehetne.

Az Úr felkentje

Izráel történetének azon a pontján, amikor Saul Dávid életére tört, polgárháború kitörése fenyegette az országot, és félő volt, hogy kettészakad.

A törvény szépsége

Amikor Józsué átvette Mózestől Izráel vezetését, és bevitte a népet az ígéret földjére, akkor Isten arra biztatta őt, hogy legyen erős és bátor.

Bosszú helyett megbocsátás

Abnér, Saul fővezére és testőrségének vezetője kétségkívül sok szenvedést okozott Dávidnak, mivel Saul kívánsága szerint és parancsa alapján arra törekedett, hogy megölje őt.

Alázatos és hűséges szolgálat

Ézsaiás próféciái bátorították és reménnyel töltötték el Isten népét, mert Istenre irányították a figyelmet, aki az erő és szabadulás egyetlen forrása.

Fájdalmak férfia

A fájdalmak férfia az e világon megtapasztalható legrosszabbat élte át, és végül győztesen került ki belőle a másik oldalon. Ez az az ok, amely miatt a hívők az örökkévalóságig dicsérik őt.

Meg nem bánt bűn

Ézsaiás idején az ország tele volt jogtalansággal. Az emberek látszólag vallásosak voltak, valójában azonban megbotránkoztató módon semmibe vették a körülöttük élő rászorulókat.

Önként vállalt szenvedés

Jézus magára vette azt, amit mi érdemeltünk volna, azért, hogy miénk lehessen az, amit nem érdemlünk meg.

Atya, Fiú és Szentlélek

A „Szentháromság” kifejezést a 2. és 4. század között alkották meg a keresztény hit egyik alaptanításának az összegzésére.

Csalárd szívek

Az ember szívének romlottságára nem az a megoldás, hogyha erősebben törekszik a jóra, vagy ha megpróbálja megváltoztatni a viselkedését.

Reményteljes jövő

A Jer 29,11 verse egykor a szétszóratásban élő nép számára jelentett reménységet a jövőjük tekintetében, a mai hívők számára pedig az eljövendő örök megváltásnak és annak a reményét hordozza, hogy egyszer majd Istennel élhetünk.

Elveszett juhnyáj

Büntetésül a nép állandó és következetes engedetlensége miatt Isten megengedte, hogy Babilon leigázza Júdát. De Istennek nem az volt a szándéka, hogy Babilon végleg uralkodóvá váljék népe fölött.

A száraz csontokkal teli völgy

Amikor nehezen hisszük el, hogy mire képes Isten, akkor az Ez 37,1–14 része segíthet nekünk abban, hogy ne feledjük, micsoda nagy dolgokat tett, és hogy számára semmi nem lehetetlen.

Június 1: Chris Tomlin a miskolci Ez az a nap!-on!