Isten küldetése mindig is arról szólt, hogy övéin keresztül munkálkodva mutassa meg dicsőségét a világnak, először Izráel népén, most pedig a keresztény egyházon keresztül. Isten azonban nem hagyja segítség nélkül övéit: elküldte a Szentlelket, hogy segítőnk és Vigasztalónk legyen (Jn 14,15–17.25–27).

Az apostolok cselekedetei beszámol arról, milyen sokféle szerepe van a Szentléleknek: ő ad bátorságot és erőt az evangélium hirdetéséhez (ApCsel 6,10), ő indítja prófétálásra az embereket (2,18), és ő szervezi a szolgálati tevékenységet (13,2). Végső soron a Lélek vezeti az egyházat a különféle szolgálatok és ajándékok megfelelő gyakorlása által.

A Szentlélek cselekedetei

Isten sajátos egységet teremt a hívőkben a Szentlélek által. Ehhez az egységhez hasonló nincs sehol a világon. Jó példát látunk erre az ApCsel 13,1–3 szakaszában. Az antiókhiai gyülekezet elképesztő tempóban küldte ki a misszionáriusokat más helyekre. Érdekes, de ezt a gyülekezetet egyszerű hívők hozták létre, akik az üldözés elől menekülve jutottak el ebbe a városba (11,19–21). Az akkori világ legnagyszerűbb helyi gyülekezetét hétköznapi emberek indították el, akik Istenért éltek a mindennapokban.

Ismereteink szerint az antiókhiai gyülekezet sokszínű is volt; ez szintén a Lélek egyesítő munkájáról beszél. A gyülekezet egyik vezetője a hellenista zsidó, Barnabás volt. Simeon, akit Nigernek is hívtak, szintén vezető volt a gyülekezetben – az ő hátteréről nem tudunk semmit. A vezetők közé tartozott még az Észak-Afrikából származó cirénei Lucius. Manaén szörnyű társaságból keveredett ki; együtt nevelkedett azzal az emberrel, aki lefejeztette Keresztelő Jánost. Végül ott volt Pál, a zsidó farizeus, az üldözőből lett evangélista. Ezek az emberek fogtak össze, hogy továbbadják Jézusnak, a Messiásnak az üzenetét. Isten Szentlelke adott erőt nekik, és vezette őket.

Jézus Lelke régen is képes volt egységet létrehozni, amikor rendkívül különböző emberek elképesztő felállásban fogtak össze egyetlen ügy érdekében: Isten országának az előmozdításáért. Ugyanez a Lélek munkálkodik ma is a hívőkben és a hívők által ugyanezzel a céllal.

“Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.”

ApCsel 13,2