Emberi vezetés a bűneset után

Ha a felsőbbség Istennel szemben áll, Isten népe akkor is biztos lehet benne, hogy mindent a javukra és az ő dicsőségének építésére használ föl.

Az eljövendő szabadító

Sámson és Jézus a Lélek erejével sok tekintetben nagyon hasonlóképpen hozta el a szabadulást Isten népe számára.

Igeversek a bűnbánatról 

A bűnbánat arról szól, hogy bocsánatot kérjünk a hibákért és bukásokért, amelyek közepette találtuk magunkat. Amikor bűnbánatot tartunk, azt mondjuk Istennek, hogy az ő akaratát a sajátunk fölé helyezzük.

Nem akármilyen király

A Bírák könyvének végén bemutatott mélyponton egy reményvesztett népet találunk.

Isten és a világ

Ahogyan Ruth zsidó családja és hite révén került be Isten családjába, úgy Jézus követői a Krisztusban való hit és Isten kegyelme révén kerülnek be Isten családjába.

Szolgálat helyett zúgolódás

Kórah lázadásának az esete azt mutatja, hogy milyen katasztrofális következményei vannak az arrogáns vezetésnek.

Fedetlen arccal

Mózes olyan közelről láthatta Isten dicsőségét, hogy ez ragyogó sugárzásként vissza is tükröződött az arcán.

Hűséges vezetés

Sámuel hű vezető volt. Egy olyan korban, amikor Izráelnek megbízható vezetésre volt szüksége, Sámuel becsületes prófétának, papnak és bírának bizonyult.

A király leváltása

Az izraeliták azon kérése, hogy Sámuel jelöljön ki egy királyt, aki Izráel fölött uralkodik majd, hitetlenségből fakadt, és súlyos következményekkel járt.

Négy módja annak, hogy úgy szeressünk másokat, mint Jézus

Jézus a legjobb modell a mások szeretetére. Ezért mondja nekünk, hogy tegyük azt, amit ő tesz: "Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!" (János 13:34). Mit tanulhatunk tehát abból, ahogyan Jézus szeret másokat?

Van még remény?

A Jeremiás siralmai arra emlékeztet bennünket, hogy Isten népe számára mindig van remény.

Engedelmesség és áldás

Sámuel első könyve megmutatja, hogy milyen áldás fakad abból, ha valaki engedelmeskedik Istennek, ezzel szemben pedig milyen pusztulást hoz, ha az ember a maga útját járja.

Engedelmesség és áldozat

Az 1Sám 15. fejezete azt a tragikus mozzanatot mutatja be, amikor az Úr megvonja Saultól mint királytól a bizalmát.

Isten dicsősége a népek között

Isten egyházának látnia kell, hogy mi Isten terve a világra nézve, ezt pedig egyértelműen kinyilatkoztatta Igéjében. Ezért az egyház feladata az, hogy részt vegyen Isten megváltó tervének a megvalósításában.

Mi van a szívben?

Az 1Sám 16. fejezete megfelelő drámaisággal mutatja be az olvasónak Dávidot, a betlehemi pásztorfiút, akiből a legkevésbé sem néznénk ki, hogy hős lehetne.

Az Úr felkentje

Izráel történetének azon a pontján, amikor Saul Dávid életére tört, polgárháború kitörése fenyegette az országot, és félő volt, hogy kettészakad.

A törvény szépsége

Amikor Józsué átvette Mózestől Izráel vezetését, és bevitte a népet az ígéret földjére, akkor Isten arra biztatta őt, hogy legyen erős és bátor.

Bosszú helyett megbocsátás

Abnér, Saul fővezére és testőrségének vezetője kétségkívül sok szenvedést okozott Dávidnak, mivel Saul kívánsága szerint és parancsa alapján arra törekedett, hogy megölje őt.

Alázatos és hűséges szolgálat

Ézsaiás próféciái bátorították és reménnyel töltötték el Isten népét, mert Istenre irányították a figyelmet, aki az erő és szabadulás egyetlen forrása.

Fájdalmak férfia

A fájdalmak férfia az e világon megtapasztalható legrosszabbat élte át, és végül győztesen került ki belőle a másik oldalon. Ez az az ok, amely miatt a hívők az örökkévalóságig dicsérik őt.

Meg nem bánt bűn

Ézsaiás idején az ország tele volt jogtalansággal. Az emberek látszólag vallásosak voltak, valójában azonban megbotránkoztató módon semmibe vették a körülöttük élő rászorulókat.

Önként vállalt szenvedés

Jézus magára vette azt, amit mi érdemeltünk volna, azért, hogy miénk lehessen az, amit nem érdemlünk meg.

Atya, Fiú és Szentlélek

A „Szentháromság” kifejezést a 2. és 4. század között alkották meg a keresztény hit egyik alaptanításának az összegzésére.

Csalárd szívek

Az ember szívének romlottságára nem az a megoldás, hogyha erősebben törekszik a jóra, vagy ha megpróbálja megváltoztatni a viselkedését.

Reményteljes jövő

A Jer 29,11 verse egykor a szétszóratásban élő nép számára jelentett reménységet a jövőjük tekintetében, a mai hívők számára pedig az eljövendő örök megváltásnak és annak a reményét hordozza, hogy egyszer majd Istennel élhetünk.

Elveszett juhnyáj

Büntetésül a nép állandó és következetes engedetlensége miatt Isten megengedte, hogy Babilon leigázza Júdát. De Istennek nem az volt a szándéka, hogy Babilon végleg uralkodóvá váljék népe fölött.

A száraz csontokkal teli völgy

Amikor nehezen hisszük el, hogy mire képes Isten, akkor az Ez 37,1–14 része segíthet nekünk abban, hogy ne feledjük, micsoda nagy dolgokat tett, és hogy számára semmi nem lehetetlen.

A bűnös és a bűntelen pap

Áron (Izráel főpapja) és Jézus (a nagy főpap) szolgálata néhány szempontból hasonló, mégis alapvetően más a kettő.

Bizalom az Úrban

Izráel népe azt az utasítást kapta, hogy foglaljon el egy olyan országot, amelyet már mások laknak. Ez kétségtelenül félelmetes feladat volt egy olyan nép számára, amely hosszú ideig a pusztában vándorolt.

A törvény célja

Isten törvénye azért igaz, mert Isten lényéből fakad, aki mindennek a Teremtője. Ki tudhatná a legjobban, hogy miként jó élni, ha nem az, aki az egész életet kitalálta és megteremtette?

Kegyelme örökkévaló

A zsoltárírók az egész könyvben végig újra és újra megerősítik az Isten szerető kegyelméről szóló igazságot, a 118. zsoltárnak pedig kifejezetten az ismételgetés az eszköze.

A páskabárány

A páska ünnepe Isten népének az egyiptomi szolgaságból való csodálatos szabadulására emlékeztet.

Mások hibáztatása

Senki sem szereti, hogyha hibáztatják. Ez az egyik jellemzője az ember bűnös természetének. A bűn önzővé és védekezővé tesz bennünket.

Az emlékezés fontossága

Jézus mindenkor emlékezik, és emlékezteti az Atyát gyermekeinek tett ígéreteire. Jézus emlékezik, és emlékeztet, hogy a tartozás rendezve van halála és feltámadása által.

Tragikus félreértés

Isten lépései néha érthetetlenek gyermekei számára. Viszont ellenségei számára egészen más nehézség adódik, amikor Isten cselekszik: ők képtelenek egyáltalán fölismerni, hogy az események mögött Isten áll.

Embernek fia

Jézus az egyetlen tökéletes ember, aki valaha élt. Teljes mértékben ember volt, minden emberi érzelmet átélt, mégis bűntelen maradt.

Hallgasd lejátszási listáinkat Spotify-on!