Új név

Isten új nevet ad Jákóbnak. Az Ószövetségben a név mindig a személy identitását is jelenti.

A kegyelem ujjlenyomatai

Mózes első könyvének minden egyes története telis-tele van a kegyelem ujjlenyomataival.

Az áldozatra szánt fiú

A Szentírásnak kétségtelenül az egyik legmegdöbbentőbb és legemlékezetesebb elbeszélése Ábrahám és Izsák története.

Sok nép atyja

Ahogyan az egyház terjed, és mindenütt megosztja Ábrahám hitének üzenetét a népekkel, úgy válik fokozatosan valóra az az ígéret, amelyet Isten Ábrahámnak tett.

A bábeli bűn

Bábel és az egykori jeruzsálemi gyülekezet története végső soron arra mutat rá, hogy Isten arra kér: bízzunk benne.

A bűn

Akik tisztában vannak azzal, hogy képtelenek megfelelni Isten törvényének, Krisztushoz fordulhatnak bűnbánattal és hittel, és így ingyen megkaphatják a megigazultság ajándékát.

Megváltva

A megváltás Hóseás próféta könyvének az egyik alaptémája. Ezt mutatja a próféta személyes története is, amely a mindenható Isten szeretetét és megváltó művét tükrözi.

A lázadó gyermek

A Szentírás bemutatja azt a különleges kapcsolatot, amelyet Isten hívott létre önmaga és Izráel között.

Megbocsátás

Szeretjük az úri imát! A legtöbb közösségi alkalmunkon kihagyhatatlan… Minden kéréskör olyan egyértelmű és nagyszerű. Ezek közül van egy, aminek beteljesítése feltételhez kötött. –...

Az ítélet ideje

Hóseás próféciái olyan ítéletet hirdettek, amely utoléri Izráelt bálványimádó lázadása miatt, a jövőben pedig minden embert az utolsó ítéletkor.

Gyülekezeti vezetők

A gyülekezet vezetői Istent képviselik mindazok előtt, akik összegyűlnek Istent imádni, de azok előtt is, akikkel hétköznapi életük során találkoznak.

Hamis biztonságérzet

Amikor a hívők Jézus visszatérésére gondolnak, számolniuk kell azzal, hogy meglepetésszerű lesz. Ugyanakkor Jézus arra is biztat, hogy legyünk készen, és úgy várjuk, mert az a nap biztosan el fog jönni.

Az ítélet napja

Isten azzal bízta meg Abdiást, hogy kiálljon Júdáért, és keményen figyelmeztesse ellenségévé vált testvérnépét, Edómot.

De én örvendezni fogok

Ezen a földön Jézus valóságos emberként élt. Ugyanúgy megtapasztalta az élet minden vonását, mint mi, kivéve, hogy ő nem volt bűnös. Mint ember, Habakukhoz hasonlóan ő is küzdött a szívbeli kérdésekkel.

Pünkösd jelentősége

Pünkösd napja új szakaszt nyitott a történelemben. Ez az egyház születésének a napja.

Megbocsátás

Isten mint bíró az emberről kimondja az ítéletet: bűnös. A büntetés pedig halál. De Isten szereti megmutatni irgalmasságát, és karja szabadulást szerez.

Mennybemenetel előnézetben

Illés rendkívüli mennybemenetele bizonyítja, hogy milyen fontos szerepet töltött be prófétaként Isten népe számára történelmük egy igencsak meghatározó szakaszában.

Szokások

Szükséges-e, hogy keresztény emberként növekedjek életem minden területén? Hogyan tudok hatékonyabb lenni? Hogyan tudom a napi 1440 percem a legjobban kihasználni?

Isten fekteti le az alapot

Zakariás kijelentette, hogy a Lélek segítségével azok az akadályok, amelyekkel szembesülniük kellett, egyáltalán nem olyan megoldhatatlanok, mint amilyennek tűnnek.

Jézus az élő víz

Az, ahogyan Isten áldását Jézus a víz képével szemlélteti – amely áldás őbelőle fakad –, azoknak az előképeknek a beteljesedése, amelyek Mózes könyveiben, a zsoltárokban és a prófétáknál szerepelnek.

Az Úrnak szentelve

Ahhoz, hogy a szentség fogalmát igazán megértsük, Jézust kell mércének tekintenünk.