Saul király Istennek engedelmeskedve kezdte nemzete vezetését. Győzelmeket aratott a csatákban, miközben az Urat követte. Amikor azonban kiderült valódi jelleme, a Dávid iránti féltékenység az őrületbe kergette, és még Dávidot is megpróbálta megölni. Önzősége volt uralkodásának bukása, és ez az életébe és fiai életébe került.

Ezzel szemben Dávidot Isten szíve szerinti embernek nevezi a Biblia (1Sámuel 13:14). Dávid többször is súlyosan vétkezett, mégis mindig megbánta tettét. Soha nem hibáztatott mást bűneiért, inkább vállalta a következményeket, amelyeket a Mindenható szabott meg. Dávid rengeteg harcot nyert meg, mert hallgatott az Úr útmutatására. Ő a példa számunkra, hogy az Istenre tekintés a sikerhez vezető út.

Az alábbi 6 bibliai alapelv megtanít bennünket arra, hogyan éljünk eredményes életet.

1. Keressük Isten bölcsességét

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.

Példabeszédek 9:10

Ahhoz, hogy a Szentlélek erejét megkapjuk az életünkben, meg kell tagadnunk minden olyan hatalmat, amiről azt hisszük, hogy a miénk. Az első lépés a virágzó élet felé az Ő hatalmának való alávetettség. Az alázatot néha azzal azonosítjuk, hogy mások leuralják az életünket. Az alázat és a szelídség azonban nem gyenge tulajdonságok. Jézust szelídnek és alázatos szívűnek írja le az evangélium, akiben megnyugvást találhatunk lelkünknek (Máté 11:29).

Isten Fia semmit sem tett anélkül, hogy előbb ne hallotta volna az Atyjától (János 5:19). Mindig a Lélektől kereste a válaszokat. Már tizenkét évesen is a mennyei bölcsességre törekedett (Lukács 2:49). Nekünk mennyivel inkább kellene? Erőt mutatunk, amikor elismerjük, hogy egy nálunk nagyobb forrásból származó bölcsességre van szükségünk.

2. Kerüljük az ostoba és tudatlan vitákat

Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek.

2Timóteus 2:23

A világ, amelyben élünk, tele van különböző véleményekkel. Néhányan keményen fogalmaznak, és nem hagyják abba a próbálkozást, hogy a megszólított csoport többi tagját az ő oldalukra állítsák. De ha hagyjuk magunkat belevonni ezekbe a vitákba, akkor átadjuk magunkat a vitatkozó szellemnek, elvesztegetjük az időnket, és beszennyezzük az elménket.

A vitatkozás nem változtatja meg a kérdést, és nem változtatja meg az ember véleményét. Csak a Szentlélek képes átalakítani az ember gondolkodását. Az, hogy felesleges vitákkal töltjük az időnket, eltávolít minket céljainktól.

3. Legyünk hajlandók elfogadni a tanácsokat

Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene.

Filippi 4:9

Nem tudunk tanulni és fejlődni, ha azt gondoljuk, hogy csak a mi véleményünk számít, vagy ha azt hisszük, hogy már annyit tudunk, hogy nem kell meghallgatnunk másokat. Amikor valaki tele van büszkeséggel, nincs füle meghallani más hangját. Ez volt Saul másik problémája. Nem hallgatott a Szentlélek szavára. Miután Sámuel szembesítette helytelen cselekedeteivel, Saul azt hozta fel kifogásként, hogy a népnek akar megfelelni (1Sámuel 15:24).

A jó tanítás segít a növekedésünkben. Tanítókká válhatunk mi magunk is azok számára, akiknek segítségre van szükségük, és akik tanácsot akarnak kérni tőlünk. A tanuláshoz és mások meghallgatásához meg kell tagadnunk önmagunkat. Néha ez fájdalmas. Ugyanakkor meg kell vizsgálnunk a kapott tanácsokat, hogy felismerjük a szándékot. Néhány tanács nem istenfélő, vagy nem illik a helyzetünkhöz. De meghallgathatjuk, és megköszönhetjük a tanácsot adónak az időt és a törődést.

4. Koncentráljunk a célra

Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus.

Filippi 3:12

A Jakab 1:5-8 szerint a kettős gondolkodású ember mindenben bizonytalan. Nem tudunk virágozni a céljainkban és álmainkban, ha az elménk megosztott. Ha már kaptunk szellemi felismerést, akkor összpontosítsunk erre, és ne engedjük, hogy más hatások megingassanak.

Nehémiás hű maradt céljához, Jeruzsálem falainak újjáépítéséhez, miközben körülvették a szándékát ért vádak, fizikai támadások és a jellemét ért rágalmak (Nehémiás 2:10). Rendíthetetlen összpontosítása az, ami a feladatának befejezését eredményezte.

A kritikák és üldöztetés ellenére Jézus soha nem tántorodott el küldetésétől. Mindig Atyja akaratára összpontosított (János 5:19). Még akkor is, amikor tudta, hogy Jeruzsálemben keresztre feszítik. Mégis elment a városba, és alávetette magát a halálnak, mert látta az emberiség megváltásának örömteli célját (Zsidók 12:2).

5. Maradjunk távol a múlton való rágódástól

Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.

Ézsaiás 43:18-19

A múltbeli kudarcok és bűnök miatti sajnálkozás nem válik hasznunkra. Minden ember elbukott és vétkezett, de ha a múltban ragadunk, nem tudunk eredményesek lenni. A múltban élés megakadályoz minket abban, hogy előre haladjunk.

Az ószövetségi pátriárkák mind követtek el hibákat, amelyek kihatottak az életükre és az utánuk következő nemzedékekre. Jákob becsapta a testvérét, Józsefet testvérei eladták rabszolgának, Mózes pedig megölt egy embert, majd elmenekült, ami miatt negyven évet töltött a sivatagban. Izrael történelme tele van a kudarcok és bűnök más példáival is. De az Úr nem hagyta el őket.

Bármi is történt az életünkben, Atyánk megígérte, hogy helyreállít és újjáépít, ha ragaszkodunk az Ő útjaihoz (Jóel 2:25). Az Ő irgalma örökké tart, és Ő képes arra, hogy katasztrófáinkat ékkövekké változtassa. De ezt csak akkor tudja megtenni, ha az Ő Igéjét használjuk sérült lelkünk gyógyítására, és az Ő irgalmára hagyatkozunk.

6. Emlékezzünk, honnan jön a siker

De vigyázz, el ne feledkezz Istenedről, az Úrról, megszegve parancsolatait, törvényeit és rendelkezéseit, amelyeket ma megparancsolok neked! Amikor jóllakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, amikor marháid és juhaid megszaporodnak, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából!

5Mózes 8,11-14

A sok csoda után, amit Isten adott az izraelitáknak, bűnbe estek, és Isten helyett az aranyborjút imádták. Nem hallgattak az Ő figyelmeztetéseire, és a virágzó élet, amelyet egy ideig élveztek, fogságban végződött.

Salamon élete az Úr iránti odafigyeléssel indult. Minden gazdagsága ellenére mégis igyekezett szövetségre lépni idegen nemzetekkel, és e bálványimádó országokból származó nőket vett feleségül. Feleségei elfordították őt az Úrtól. Mivel figyelmen kívül hagyta ezeket a figyelmeztetéseket, halála után a királyságot felosztották (1Királyok 11:11).

A kapzsiság, a hatalomvágy és a világi örömök rengeteg embert fordítottak el az Úrtól az idők kezdetétől napjainkig. Isten ismeri az emberi természetet, és bizonyára ezért figyelmeztette az izraelitákat, hogy milyen következményekkel jár, ha megfeledkeznek róla.

A gazdag ifjú, aki az örök életre vonatkozó válaszokat kereste Jézusnál, csalódottan távozott. Jézus szavaira adott reakciójából kitűnik, hogy bár törvénytisztelő volt, lelke a a földi javak felé fordult (Lukács 18:18-23). Zákeus is gazdag ember volt, de amikor találkozott Krisztussal, azonnal megbánta korábbi bűnös tetteit, és úgy döntött, hogy önző módon szerzett vagyonának egy részét visszatéríti (Lukács 10:1-10).

A végső útmutató

A jólétben élő ember az, aki teljesíti az Atya akaratát. Jézus azt mondta követőinek, hogy a bőséges élet kulcsa az, hogy Istent keressük, nem pedig a vagyont (Máté 6:33). Ha a szeretetünk a megfelelő helyen van, Ő majd kielégíti a szükségleteinket.

A könyvesboltok bővelkednek útmutatókban arról, hogyan tervezzük meg az életünket, de az egyetlen, ami soha nem hibázik, az a Teremtő terve. A Biblia a mi útmutatónk arra vonatkozóan, hogyan éljünk az Úr útja szerint. Ha sikerünk forrására támaszkodunk, akkor gyümölcsözőek, örömteli és békés emberek lehetünk.

Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.

Józsué 1:8

Forrás: Crosswalk