A 29. fejezet Jeremiás levele azoknak, akiket Kr. e. 597-ben hurcoltak el a fogságba. Valamikor az 597-ben lezajlott első, illetve az 586-ban történt – Jeruzsálem pusztulásával is járó – végső kitelepítés között íródott. Isten elmondta Jeremiásnak, hogy ő engedte meg, hogy némelyeket fogságba vigyenek Babilonba, de egy nap majd visszahozza a foglyokat Jeruzsálem városába. A fogság gondolata egyáltalán nem tűnt áldásnak Jeremiás hallgatói számára, az pedig tovább nehezítette a dolgot, hogy nem mindenkit vittek el. Azok közül, akik Jeruzsálemben maradtak, sokan megkeményedtek, és dacosak voltak Istennel szemben. Jeremiás azért írt levelet a fogságba hurcoltaknak, hogy megerősítse őket: Istennek terve van velük, és végül minden a javukra válik majd. A Jer 29,11 verse bizonyára nagy biztatást jelentett az idegen földön raboskodó izraeliták számára.

Tágabb összefüggésbe helyezve ez az ígéret Isten egész népének szól; mindazoknak, akik Istent követik. Szívünk szerint talán úgy értelmeznénk ezt a verset, hogy Isten személyesen ránk vonatkozó tervéről van benne szó, azonban ez a terv sokkal nagyobb ívű, mint azok a hétköznapi döntések, amelyekre sok mai hívő vonatkoztatja (például hogy milyen egyetemet válasszak, vagy melyik állást fogadjam el, melyik városban éljek). Ezek nagyon földhözragadt kérdések ahhoz a reménységhez képest, amelyet Isten egész népének ígért.

Van-e Istennek terve az egyes emberek életére nézve? Feltétlenül! De ez a vers nem az ember személyes érdekeiről szól. Ez a megváltásra és üdvösségre vonatkozó ígéret Isten mindenható kegyelme révén vált lehetségessé. A Jer 29,11 verse egykor a szétszóratásban élő nép számára jelentett reménységet a jövőjük tekintetében, a mai hívők számára pedig az eljövendő örök megváltásnak és annak a reményét hordozza, hogy egyszer majd Istennel élhetünk. Mindez hatalmas biztatás azoknak, akik súlyos nehézségeken és próbatételeken mennek keresztül. Ahogyan egykor, úgy ma is Isten az egyetlen okunk a reményre a jövőt illetően.

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.

JEREMIÁS 29,11