Talán nehezen látod az Ő erejét, mert az élet tele van viharokkal, amelyek felduzzadnak és fenyegetnek mindent, ami számodra kedves. De a sziklára (Istenre) épített ház biztonságos. Talán nehezen tudod meghatározni, hogy mit jelent az “irányítás”. Talán nem akarsz az Ő fennhatósága alatt lenni. Lehet, hogy mások visszaéltek a hatalommal, és te nem vagy hajlandó soha többé alávetni magad senkinek. Miért jó mégis az embernek, ha Isten irányítása alatt él?

Megjelenik-e a Bibliában az “Isten irányít” kifejezés?

A Szentírásban nincs olyan hely, amely pontosan kimondja ezeket a szavakat, de a Bibliában található helyzetek bizonyítják Isten irányításának igazságát. Az Ő mindenhatósága tény, akár tetszik nekünk, akár nem. Hogyan definiáljuk az irányítást? Több szó is eszünkbe jut: tekintély; alávetettség; szuverenitás; hatalom; uralom. Isten népe gyakran harcban áll, akár a hús és vér, akár a szellemi birodalmak hatalma felett.

Ő egy hadsereg parancsnoka, Isten népe az Ő katonái, és Ő gyakorolja felettük a hatalmat. Isten nemcsak vezet, hanem védelmez is, felelősséget vállalva népéért. “Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézsaiás 41:10)

Szentírási szakaszok, amelyek biztosítják, hogy Isten irányít

Józsué 1: “Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué 1:9) Mózes meghalt, Józsuét nevezték ki vezetőnek, hogy a sivatagban töltött 40 év után vezesse be Izraelt az Ígéret Földjére. A Mindenható Isten rendelkezett a végeredmény felett, és Józsué tudta, hogy az Úr hűséges. Isten saját földet ígért Izraelnek, és az Ő időbeosztása szerint és az Ő módszereivel teljesítette azt.

János 2: Krisztus káoszt okozott a templomban, ahol az uzsorások és árusok “piaccá” változtatták Atyja házát (János 2:16). A zsidók azt kérdezték, hogy kinek a hatalmával borította fel Jézus az asztalokat és korbácsolta meg az árusokat. Azt válaszolta: “romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.” (János 2:19) Jézus a testéről beszélt. A templomot a kereszten lerombolták, amely három nap múlva feltámadt. Isten hatalma teljes, még az életre és a halálra is kiterjed.

Ézsaiás 45: “Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd: én vagyok az ÚR, aki téged néven szólított, Izráel Istene.” (Ézsaiás 45:3)

Ézsaiás Círusz királyról beszél, és úgy utal rá, mint Jehova pásztorára, az Úr felkentjére, akit a gondviselés arra rendelt ki, hogy elősegítse az isteni tervet, vagyis Izrael kiszabadítását a fogságból. Círusz nem ismerte Jehovát, és öntudatlan eszközzé vált az Úr kezében, mintegy 150 évvel Ézsaiás próféciája után.

Círusz nem ismerte az Urat, és nem engedelmeskedett neki, Isten mégis felhasználta őt. Ez erőteljes bizonyítéka annak, hogy Isten irányítja a zsidók helyzetét. Az Ő szuverenitása az idő felett, olyan hatalmat mutat, amely soha nem válik idejétmúlttá. Ő már születésünk előtt eltervezte a bűn és a halál megoldását. Még az olyan hitetlenek is, mint Cirusz, alá vannak vetve Isten parancsának.

Mit jelent, hogy Isten irányít?

Ezek a versek bizalmat adnak nekünk, hogy Isten látja, ha szenvedünk, meg akar szabadítani minket, és hogy a mi érdekeinket tartja szem előtt. Megjelenik, amikor mi elrontjuk a dolgokat. A keresztények bízhatnak benne és támaszkodhatnak rá, hogy megmentést nyújt, ahogyan azt Fiának az Ő dicsőségére hozott áldozatával tette. Egyesek azt gondolhatják, hogy ez Istent megalománná vagy bábjátékossá teszi, aki visszaél a hatalmával, hogy felmagasztalja magát.

Mindannyian alávetjük magunkat valaminek – akár Istennek, akár a test kívánságainak -, de csak az Ő tekintélyének való alávetettség szabadít meg minket a rabszolgaságtól. Az Ő hatalma biztonságot jelent a kiszolgáltatottak számára.

Ami az önmaga felmagasztalását illeti, az Úr azt mondja: “hogy engedhetném, hogy gyalázzanak? Nem adom másnak dicsőségemet!” (Ézsaiás 48:11) Az a célunk, hogy dicsérjük és imádjuk Őt, nem pedig az, hogy megpróbáljuk manipulálni Őt, hogy a mi feltételeink szerint kapjunk választ az imára. Istené az utolsó szó, de ez a szó nem az, amire mi számítunk.

Az izraeliták azt várták, hogy Uruk úgy gyakorolja az irányítást, mint egy római katona a csapatai felett; ok-okozati séma szerint. Jézus tanítványai nem tudtak elképzelni másfajta megjelenítést, legkevésbé a keresztre feszített rabbijuk gyötrődött és megalázott alakját. Jézus bemutatta, mit jelent a Királyt szolgálni, alávetve magát a végső hatalomnak. Ő az Atyának való szeretetteljes alávetettséget példázta. Aztán Isten mindenkit meglepett azzal, hogy megmutatta, hogy uralja a bűnt és a halált, és feltámasztotta Fiát a sírból. Maga az élet annak a parancsnoksága alá tartozik, aki az életet elsősorban adja.

Forrás: Crosswalk