Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. És íme, odavittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: Bízzál, fiam, megbocsáttatnak a te bűneid. Ekkor néhányan az írástudók közül így szóltak magukban: Istenkáromló! Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: Miért gondoltok gonoszt szívetekben? Ugyan mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttatnak a te bűneid, vagy ezt mondani: Kelj fel, és járj? De azért, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – ekkor ezt mondta a bénának: Kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! Ő pedig felkelt, és hazament. Amikor a sokaság ezt látta, félelem fogta el őket; és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.

Máté 9,1–8

Évszázadok óta gyerekek és felnőttek nagy kedvence ez a történet. Megható, ahogyan ezek az aggódó, szeretetteljes emberek minden akadályt leküzdenek, hogy barátjukat eljuttassák az Úrhoz – igazán kézzelfogható és fontos történet a hitről és a kitartásról. Jézus azonban a történet kellős közepén valami másra irányítja az olvasók figyelmét, ahogyan tette azokkal az emberekkel is, akik hitték, hogy a barátjuk meg fog gyógyulni. Vajon mit gondolhattak, amikor hallották, hogy ez a nagy gyógyító, aki sok gyógyítást és egyéb csodát vitt már véghez a környéken, kijelenti, hogy barátjuk bűnei megbocsáttattak?

Az emberfiának van hatalma a bűnöket megbocsátani

Képzelhetjük, mennyire összezavarodtak! Nem erre számítottak. Jézus azonban úgy döntött, hogy ott, a nyilvánosság előtt megmutatja: van hatalma a bűnöket is megbocsátani, mint ahogy van hatalma annak az embernek a testét is meggyógyítani.

Jézus tett már más csodákat korábban, de ez az első eset, ahol kijelenti, hogy megbocsátja valakinek a bűneit. Be akarta bizonyítani, hogy nem csupán a betegségből kívánja meggyógyítani az embereket; szolgálata ennél sokkal többről szól, és ezzel az esettel célzott arra, hogy valójában miért jött a földre. Mennyire könnyű lett volna csupán kimondani, hogy a béna ember bocsánatot nyert bűneire; Jézus azonban megmutatta, hogy mindent, amit mond, alá is tud támasztani: nemcsak testi, hanem lelki gyógyulást is képes adni. Szavaiból és ebből a csodából kiderül, mi Jézus földi szolgálatának a végső célja:

„…jóllehet a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg.”

Ézs 53,5

Jézus életének, halálának és feltámadásának a szolgálata által teljes mértékben, dicsőségesen meggyógyultunk.