Minden nap egy ajándék, ezért mindig meg kell köszönnünk Istennek az ajándékokat, amelyeket ad nekünk, és azokat a módokat, amelyekkel gondoskodik rólunk. Az alábbi néhány ismert bibliavers a hálaadásról segíthet átgondolni azokat a dolgokat, amelyekért hálás lehetsz életedben.

Filippi 4:6

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;

Ahogy Pál mondja a filippi gyülekezetnek, inkább a mennyei, mint a földi dolgokra kell összpontosítaniuk. Ennek a folyamatnak a része azt követeli meg, hogy gondjainkat és félelmeinket engedjük át Istennek, miközben mindenben hálás magatartást tanúsítunk. Ez nehéz lehet, de ha elsajátítjuk, megváltoztathatja az életünket.

Zsoltár 100:4

Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!

Ez a rövid zsoltár 100%-ban dicséret és hálaadás. Bár nem élhetjük mindig ezzel a hozzáállással az életünket, mégis erre kell törekednünk, amikor az Úr imádásáról van szó. Nem tudjuk megadni Neki azt, ami jár neki, ha elhanyagoljuk, hogy megköszönjük Neki, amit tett.

Kolossé 4:2

Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek!

A hálaadásról szóló bibliai igeversek világossá teszik, hogy az egészséges imaélet megköveteli, hogy hálásak legyünk Istennek az Ő sok ajándékáért. Ha ezt az elemet eltávolítjuk, akkor csupán nagyszájú fogyasztók vagyunk, akik követeléslistákkal fordulnak Istenhez.

Zsoltárok 7:18

Hálát adok az ÚRnak, mert igaz, zengem a felséges ÚR nevét.

Miért adunk hálát Istennek és dicsőítjük Őt? Nem csak azokért a dolgokért, amiket tett, hanem “az Ő igazsága szerint”. Mivel Isten mindig tele van igazsággal, csak annak van értelme, hogy a hálás lelkületünket éjjel-nappal fenntartsuk.

Márk 8:6

Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, azután vette a hét kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették.

Nem tűnt valaha furcsának, hogy Jézus megáldotta az ételét? Nem egyszerűen magához beszélt volna? Ez a cselekedet, hasonlóan Jézus imaszokásaihoz, azt mutatja, hogy még neki is szüksége volt arra, hogy kommunikáljon az Atyával. Ha Jézusnak, az egyetlen tökéletes embernek, aki valaha élt, szüksége van erre, mennyivel inkább szükségünk van nekünk arra, hogy tökéletlen emberként hálát adjunk és imádkozzunk Istenhez?

Róma 14:6

Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad Istennek.

A rómaiakhoz írt levélben Pál azt mondja a gyülekezetnek, hogy ne nézzék le a hívőtársakat, amiért más meggyőződésük van, mint nekik. Nem az számít, hogy mit teszel vallási kötelességből, hanem inkább az, hogy kit szolgálsz. Itt azt látjuk, hogy az emberek az alapján tartoznak Istenhez, hogy kinek adnak hálát, nem pedig az alapján, hogy milyen formában imádkoznak.

1Timóteus 1:12-14

Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.

Mindannyiunknak van egy története és egy oka a hálára, ha a Krisztusba vetett hitre jutottunk. Azért van reménységünk, mert Isten kicsoda, és azért, amit tett. Nem számít, hogy mitől mentett meg, vagy hogyan használ ma, köszönd meg neki a kegyelmet és irgalmat, amit mutatott neked.

Zsoltár 28:7

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát.

Kevés olyan szereplő van a Bibliában, akiről olyan jól tudjuk, hogy mi járt a fejében, mint Dávidnak. Itt azt látjuk, hogy teljesen az Úr kezébe helyezi az életét, és hálát ad Istennek az Ő védelméért, nem tudván, hogy milyen úton kell majd végigmennie.

1 Thesszalonika 5:18

Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.

Pál rövid összefoglalásában, hogy mit parancsol a korai gyülekezetnek, többek között az imádságot és a gonosztól való tartózkodást említi. Ez a sor a legnépszerűbb hálaadásról szóló igeversek közé tartozik, mivel olyan tömören foglalja össze a keresztény tapasztalatot. Azt kell tennünk, hogy “mindenben hálát adjunk”.

János 11:41-42

Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.

Lázár feltámasztásának történetében azt látjuk, hogy Jézus hálás azért, hogy imái meghallgatásra találtak. Gyakran olyan sok energiát fektetünk abba, hogy könyörögjünk Istenhez, hogy tegye meg, amit szeretnénk, és nem eléggé abba, hogy megköszönjük neki azt, amit már megtett.

Kolossé 3:16-17

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Itt képet kapunk arról, hogy mit jelent az, hogy Isten gazdagon lakik benned. Bölcsesség, fegyelem, tanítás, és végül a hála kiáradása. Bár nem mindenki kapja ugyanazokat a lelki ajándékokat, az egészséges közösség az, amelyben mindenkiben hála és öröm van.

Zsoltárok 86:12

Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké.

Az imádat és a hálaadás szorosan összefügg, ami azt jelenti, hogy mindkettő a keresztyén életút lényeges része. Hogyan imádhatnád megfelelően Istent, ha nem bízol benne, hogy gondoskodik rólad, vagy nem adsz hálát neki, amikor megteszi? Azt is látni fogod, hogy teljes szívvel kell imádnunk és hálát adnunk Istennek, nem pedig valamilyen passzív módon.

Dániel 6:11

Amikor Dániel megtudta, hogy ez az irat alá lett írva, hazament. Emeleti szobájának ablakai azonban nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta.

Ez egy apró részlet egy nagyobb történetben, amelyet mindannyian ismerünk Dánieltől. A 10. versben azt látjuk, hogy Dániel, miután meghallotta, hogy az Istenhez való imádkozás szinte biztosan a halálához vezet, azonnal hazamegy, hogy beszéljen Vele, és megköszönje neki, ahogyan általában szokta. Dániel jelleméről tanúskodik, hogy az életét fenyegető veszély ellenére is megtartja ugyanazt az imarendjét, és ugyanúgy fohászkodik. Ha ő még a rossz időkben is képes hálát adni Istennek, akkor mi is képesek vagyunk rá.

Efézus 1:15-17

Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban; és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt.

Ebben a szakaszban azt látjuk, hogy Pál folyamatosan hálát adott Istennek az Efézusban lévő hívekért. Nekünk is hasonlóképpen örülnünk és hálát adnunk kell Istennek, amikor az általunk ismert emberek lelki győzelmet élnek át.

Ezek a bibliaversek a hálaadásról nagyon sokat tanítanak nekünk a hála lelkületéről. A hálaadás megtanulása olyasmi, aminek teljes megértéséhez egy életre van szükség, de évről évre megélhetünk fokozatos növekedést. Kezdd azzal, hogy megköszönöd Istennek mindazt, amit érted tett!