Az igazság az evangéliumi üzenet kulcsfontosságú összetevője. A szent, örök Isten elvárja, hogy bűntelen legyen az az ember, aki kapcsolatban áll vele. Mindnyájan tudjuk, hogy ennek a követelménynek egyikünk sem képes saját erejéből megfelelni, az evangéliumban azonban Isten átadja igazságát a hamis embereknek anélkül, hogy közben feláldozná saját igazságosságát.

Isten igazsága - Rómaiakhoz írt levél

Pál a rómaiakhoz írt levél első fejezeteiben kifejti, hogy mindenki bűnös, akármilyen erkölcsösnek tartja is magát, vagy akármilyen kapcsolat fűzi őt Isten dolgaihoz. Ezzel nem lehet vitába szállni (Róm 3,23) – mindenki vétkezett; senki sem üti meg Isten igazságának a mércéjét. Az emberiség egyedüli reménysége így az igazság ajándéka, amely nem a törvény cselekedeteiből fakad, hanem egyedül hit által lehetséges.

Ez a hit általi megigazulás nem jelent elhajlást Isten ószövetségi munkájától; ahogyan akkor, úgy ma sem felelhet meg senki Isten igaz mércéjének. Az emberek mindig egyedül csak hit által válhattak igazzá. Mielőtt azonban Jézus eljött a földre, ott függött a levegőben a kozmikus jelentőségű kérdés: hogyan lehetséges, hogy az igaz, minden tekintetben tökéletes Isten készségesen megbocsát a bűnös embereknek, és megigazítja őket? Mivel Isten tökéletesen szent és tökéletesen igaz, a bűnt meg kell büntetnie, máskülönben csorba esne tökéletes jellemén.

A világmindenség történelmének döntő pillanata – az a nap, amikor Jézus elvette a világ bűnét – nem csupán az emberek lelkéről szólt, hanem magának Istennek a jelleméről. A kereszt a válasz a fenti kérdésre; a kereszthalálban Isten szeretete és irgalma összetalálkozott az ő jogos igazságosságával és igazságával. Isten a kereszten nem csupán arra adta meg a végső választ, hogyan válhat igazzá az ember hit által, hanem igazságot is szolgáltatott. Kitöltötte haragját saját Fiára, hogy a bűnös emberek bocsánatot nyerhessenek, és részesülhessenek Jézus életének az igaz voltában. Az igazság Istene a kereszten egyszerre mutatja be és adja át az igazságot, mert ő igaz, és megigazít.

Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták, mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy e mostani időben megmutassa igazságát: mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz.

Róma 3,21–26