Az engesztelés vért követel. Isten elmagyarázta, hogy az élőlények élete a vérükben rejlik, ezért a vér tisztelettel kezelendő. A vér tette érvényessé az engesztelést, maga az áldozati alany önmagában nem hordoz hatást. A bűnt eltörlő erő magában Istenben van, aki ezt az engesztelési módot előírta.

Jézus nem egyszerűen úgy hozta el a bűnbocsánatot, hogy bűntelenül élt. Vérét áldozta azért, hogy mi megszabaduljunk. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat (Zsid 9,22). Figyeljük meg az alábbi újszövetségi igéket, amelyek Jézus vérének az erejéről szólnak:

 • „Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik.” (Mk 14,24)
 • „Mert Isten őt rendelte engesztelő áldozatul az ő vérében való hit által, hogy megmutassa igazságát, mivel a korábban elkövetett bűnöket elnézte…” (Róm 3,25)
 • „Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondta: E pohár az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isztok e pohárból, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön.” (1Kor 11,25–26)
 • „Benne van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata kegyelmének gazdagsága szerint…” (Ef 1,7)
 • „Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közeliekké lettetek a Krisztus vére által.” (Ef 2,13)
 • „…és hogy általa békéltessen meg mindent magával úgy a földön, mint a mennyben, békességet szerezve keresztjének vére által.” (Kol 1,20)
 • „Mivelhogy azért, testvéreim, bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által…” (Zsid 10,19–20)
 • „…nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága vérén.” (1Pt 1,18–19)
 • „Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” (1Jn 1,7)
 • „…aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől…” (Jel 1,5)
 • „Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.” (Jel 7,14)
 • „De legyőzték őt a Bárány vérével…” (Jel 12,11)

Aki meg akar szabadulni a bűntől, annak arra van szüksége, hogy Jézus Krisztus vére megtisztítsa (1Jn 1,7). A jó cselekedetek nem egyenlítik ki az adósságot, amelyet a bűn jelent. Ha nagyobb tudásra teszünk szert, az sem vezet bennünket a halálból az életre. Az egyetlen remény az üdvösségre a Jézus kiontott vérében való hit.

“Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést.”

3MÓZES 17,11