Isten szabadító Isten! Szent karjával szabadulást szerzett, és ezt minden népnek tudtára adta (Zsolt 98,1–2). Ezért Isten népe arra kap felszólítást, hogy mindenféle hangszerrel kísérve énekeljen és ujjongjon az Úrnak (98,4–6). Ez a zsoltár azt mondja el, hogy Isten nagy dolgokat vitt véghez Izráelért, és emlékezteti a népet Isten minden nekik adott ígéretére. De áldásai nem korlátozódtak erre a népre, és nem is ez volt a cél. Az üdvösség, amelyet Isten bejelent, a föld végső határáig mindenki számára látható (98,3).

Isten népe számára elhozott üdvösségéről mindenkinek örömmel hírt kell adnia, és a népnek is örvendező éneklésben kell kitörnie (98,4). Ezt nem lehet komor hangulatban ünnepelni, ehhez egy ujjongó kórus lelkes éneke szükséges. A tenger és minden földön élő „harsogni” fog ebben a kórusban (98,7).

A zsoltáros azt írja, hogy az Úr a népek előtt megjelentette igazságát (98,2). Persze, Isten ezt részben a törvény révén tette meg, de Jézus igazsága a törvénytől függetlenül jelent meg (Róm 3,21). Az Újszövetségben Pál ezt írja: „…Isten igazsága nyilvánul meg abban [ti. az evangéliumban] hitből hitbe, ahogy meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.” (1,17) Jézusban Isten elküldte az igaz Üdvözítőt. Azok, akikért eljött, hogy megmentse őket, nem saját érdemeik alapján kapják az üdvösséget, hanem Isten kegyelme és igazsága alapján. Ez bizony olyasvalami, ami mindenkinek okot ad az ünneplésre és az örömkiáltásra.

Zsoltár. Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az ÚR, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek! Énekeljetek az ÚRnak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket! Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az ÚR előtt! Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók! Tapsoljanak a folyók, a hegyek mind ujjongjanak az ÚR előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.

ZSOLTÁROK 98,1–9