Ő fogja legeltetni Isten népét, és ő lesz a békességük (5,4–5). Betlehem történetének is megvoltak a maga mélységei, mint például az erkölcsi romlottság a bírák korában (Bír 19). Ugyanakkor a főpapok és az írástudók – Heródes kérdésére – Mikeást idézve forrásként megerősítették, hogy a Messiásnak Betlehemben kell megszületnie (Mt 2,1–6).

Betlehem neve azt jelenti, hogy „a kenyér háza”. A kenyérnek alapvető jelentősége volt az ókorban. A gazdasági biztonságot és a fizikai élet fenntartását jelképezte. Lelki értelemben Isten gondoskodását is kifejezte, hiszen Isten volt az, aki a mannát, a mennyből való kenyeret adta a pusztában (2Móz 16,4). Ezzel demonstrálta, hogy hatalma van arra, hogy ellássa népét mindazzal, amire szüksége van, és ezt meg is akarja tenni.

Szolgálata egy pontján Jézus emlékeztette rá az őt hallgató sokaságot, hogy míg őseiknek Isten a mannát adta a pusztában, és így gondoskodott róluk, immár másként nyilvánul meg Isten gondoskodása: Jézus személyében (Jn 6,31–35). Itt áll előttük az igazi mennyei kenyér: ő az, aki a mennyből szállt alá, hogy életet adjon a világnak (6,33). Jézus az élet igazi kenyere, és aki hozzá jön, soha nem éhezik meg (6,35).

Mikeás azt is mondja erről a messiási pásztorról, hogy nagysága „egészen a föld határáig” elér (Mik 5,4), valamint „[ő] a mi békességünk” (5,5). Pál azzal biztatja az efezusi gyülekezetet, hogy Jézus „a mi békességünk” (Ef 2,14). Betlehemnek nagy a jelentősége – az volt a Mikeás korában élő Izráel számára, mint gyönyörű ígéret, és ma is jelentős mindazok számára, akik Jézust követik. A hívők úgy gondolhatnak erre a városra, mint Megváltójuk szülőhelyére, aki a mi békességünk, Isten Mikeás által adott próféciáinak a beteljesítése. Krisztusban tökéletesen valóra váltak e jövendölések.

1Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. 2Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg egy asszony szül, de honfitársainak maradéka haza fog térni Izráel fiaival együtt. 3A nyáj elé áll, és legelteti az ÚR hatalmával, az ÚRisten fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. 4Ez lesz a békesség! Ha Asszíria országunkra támad, és behatol palotáinkba, hét pásztort állítunk ki ellene, és nyolc főrangú embert. 5Ezek fegyverrel verik le Asszíriát, kivont karddal Nimród országát. Megment, ha Asszíria országunkra támad, és behatol a földünkre. 6Olyan lesz Jákób maradéka a többi nép között, mint az ÚRtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik.

MIKEÁS 5,1–6