Isten örökkévaló szeretetéről a történelemben és a Bibliában mindenütt beszélnek, írnak róla és dicsérik. Mindezek ellenére még mindig vannak kétségeink az Ő irántunk való szeretetével kapcsolatban. Forgolódunk éjszaka az ágyban, és azon tűnődünk, vajon szeret-e Isten bennünket. Természetesen igen!

Az aggodalom gyakran akkor támad ránk, amikor kételkedni kezdünk abban, hogy Isten ígéretei igazak ránk nézve. Hisszük, hogy Isten jóságos, de nehezen értjük vagy látjuk, hogyan lenne jóságos és kegyelmes személy szerint hozzánk. Az ellenségünk arra használja a szívünkben lévő kételyeket, hogy eltávolítson minket attól az Istentől, aki jót ígér nekünk. Nem azért, mert nincs bizonyítékunk, hanem mert kételkedünk abban, hogy igaz.

Nézzünk húsz bibliaverset, amelyek segítenek legyőzni a kétségeket.

Igeversek a kétségek legyőzésére

 • Zsoltárok 4:9 “Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, URam, hogy biztonságban élhessek!” Békében alhatunk, ha bízunk Isten oltalmában.
 • Zsoltárok 34:18 “Akik az ÚRhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból.” Isten meghallgatja imáinkat. Úgy tűnhet, hogy Ő hallgat, de mégis biztosan tudhatjuk, hogy meghallgat minket.
 • Zsoltárok 37:5-6“Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.” Isten meg fogja tenni, amit mond. Ha ma azon töprengsz, hogy merre menj, bízd rá terveidet.
 • Zsoltárok 50:15 “Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.” Kiálts Istenhez! Ha a szíved nyomorúságos, Ő megszabadít téged. A körülmények talán nem változnak, de a szemléleted igen.
 • Zsoltárok 94:19 “Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” Isten meg tud vigasztalni minket, amikor szorongunk. Hogyan? Az Ő Igéjével!
 • Ézsaiás 26:3“Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.” Szeretnéd, hogy ez a tökéletes békesség legyen a szívedben? Tartsd elmédet állhatatosan, soha nem véve le tekintetedet Istenről.
 • Ézsaiás 40:31“De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el”. Az aggodalom és a kétségek megviselhetnek, de a fáradtság nem a vég. Isten azt ígéri, hogy erőt ad nekünk. Tartsd ezt az ígéretet közel a szívedhez, amikor fáradt vagy.
 • Máté 11:28 “Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Jézus mondta ezeket a szavakat, és ezek felfedik az Ő igazi szívét. Ő nem haragszik rád. Azt mondja, jöjjetek, és Őbenne találjuk meg az igazi megnyugvást.
 • János 16:13 “Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” Ha összezavarodtál, hogy mit kell tenned, a Szentlélek ígéretet adott, hogy vezetni fog téged!
 • János 16:33 “Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” Jézus szavai ismét megvigasztalhatják a szívünket, mert az Ő békessége az Ő kereszthalálán végzett munkáján alapul. Ő legyőzött minden bűnt, ezért ezzel az igazsággal küzdhetünk a kétségek ellen.
 • Róma 5:8“Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.” Ha kételyek miatt vársz arra, hogy Jézushoz menj, emlékezz arra, hogy Ő jött hozzád először – minden bűnödben. Ne várj! Meghalt érted és szeret téged.
 • Róma 8:38-39 “Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” Ha semmi sem választhat el minket Istentől, akkor ebbe a kételyeink is beletartoznak.
 • 2Korinthus 5:7 “Mert hitben járunk, nem látásban.” Néha csak emlékeztetni kell magunkat arra, hogy ez az élet, amit élünk, a hité. A kétely nem kap lábra, ha a hitet választjuk.
 • Filippi 4:6-7“Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Az ima a békesség kulcsa. Amikor jönnek a kétségek, imádkozz.
 • Jakab 1:6 “De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt.” A kétségek csak tengeribeteggé tesznek. A hit és a remény a horgonyod!
 • 2Timóteus 1:7 “Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” Félsz? Isten azért adta nekünk a Szentlelket, hogy bátorságot adjon adjon általa.
 • Zsidókhoz írt levél 11:1“A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” Az ellenség semmit sem szeretne jobban, mint hogy megkérdőjelezzük a hitünket. Ha a hitünk valami valóságos és biztos dologban gyökerezik, a kétségeknek nincs meg a talajuk.
 • 1János 1:9 “Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” Ha a bűn az oka annak, hogy kételkedsz, menj Istenhez és valld meg. Mondd ki ezt az ígéretet minden be nem vallott bűn felett. Utasítsd el a bűntudatot, ha már megbántad vétkedet!
 • 1Péter 5:6-7“Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” Kételkedsz Isten gondoskodásában? Ha igen, vésd ezt az igeverset a szívedbe, és emlékezz arra, hogy Ő mindig is gondoskodott rólad.
 • 2Péter 1:4“Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.” Ezeket az ígéreteket azért kaptad, hogy gyarapodj a hitedben. Kapaszkodj az ígéretekbe!

Írj le egyet ezek közül az igeversek közül. Talán még meg is tanulhatnád fejből. Tartsd közel a szívedhez. Ha ma kétségekkel küzdesz, ne feledd, hogy ezek a kétségek nem birtokolnak téged, nem határoznak meg, és biztosan nem a te kétségeid, ha nem rágódsz rajtuk. Lakozz Istenen és az Ő Igéjén, és még ha a kétségek fel is támadnak a szívedben, a Szentírás erejével le tudod győzni őket.

Forrás: Crosswalk