A János 8:36 szerint: “Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” Jézus azért jött a Földre, hogy szabad emberként élhessünk. A Biblia azt mondja, hogy Isten lehetőséget kínál nekünk a bűn, a halál, a félelem, a szívfájdalom vagy a kapcsolati törésből való szabaduláshoz, és gyógyulást kínál a testünk számára is.

Isten kegyelmét nehéz teljesen felfogni. Ez nem azt jelenti, hogy a veszteség és a szenvedés nem olyan dolgok, amelyeket keresztényként el kell viselnünk, de azt jelenti, hogy egyik fájdalmunk sem hiábavaló. Isten velünk van életünk minden szakaszában, és még a halálban is egy nagyobb, fájdalomtól és szenvedéstől mentes jövőt ígér a mennyben. Hatalmas reménységünk van, ha Jézus az életünk része, mert biztosak lehetünk abban a sok ígéretben, amit Isten az Igében ad nekünk.

Vizsgáljunk meg néhány ilyen bibliai igazságot, és azt, hogy honnan tudjuk, hogy Isten a gyógyítója az életünkben és a világban tapasztalt töréseknek.

Ki a Biblia szerint Isten?

A Biblia az emberek életében munkálkodó Isten történetein, Isten fiának, Jézusnak közvetlen szavain és a prófétai kinyilatkoztatásokon keresztül segít feltárni Isten titokzatos természetének egy részét. Annak a titokzatosságnak egy része, hogy kicsoda Isten, soha nem lesz teljesen világos számunkra, amíg mi itt a Földön testet öltünk, de nem hagy minket teljesen a sötétben. Sok gyönyörű szakasz segít bepillantást nyerni Isten dicsőséges természetébe. Íme néhány ezek közül az igeversek közül:

 1. Isten a szikla: Tökéletes, hűséges és igazságos
  “Kőszikla ő, tetteiben tökéletes, mert igazságos minden útja. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő.” 5Mózes 32:4
 2. Isten a szeretet
  “Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet.” 1János 4:8
 3. Ő az út, az igazság és az élet
  “Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” János 14:6
 4. Isten minden dolgok teremtője
  “Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett.” Kolossé 1:16
 5. Isten a mi gyógyítónk
  “Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.” 1Péter 2:24

Nézzünk meg tehát 4 dolgot, amit Istenről mint gyógyítóról tudni kell.

1. Isten meggyógyítja a szívünket

Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.

Zsoltárok 147:3 

Megtört voltunk nem csak a testünkre korlátozódik. Elménk, lelkünk és szívünk is elgyengülhet az életünkben elszenvedett megpróbáltatások miatt. Isten törődik lelki egészségünkkel, és olyan gyógyító erőt kínál, amely képes megszabadítani bennünket a csüggedéstől, a depressziótól, a félelemtől, a szorongástól, a keserűségtől, a haragtól, a függőségtől és még sok minden mástól. A gyógyulás néha csodálatos érintésen keresztül, a Szentíráson való elmélkedésen, imán, a keresztény tanácsadás bölcsességén, egy orvos segítsége által, és néha mindezek együttesén keresztül jön el. Végső soron minden gyógyuláshoz vezető út más és más. Isten Lelke az életünkben munkálkodva kiszámíthatatlan. Mindannyiunkat más-más úton vezet.

2. Jézus áldozata biztosítja a gyógyulást az Ő népe számára

Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.

1Péter 2:24

Jézus helyettünk halt meg a kereszten. A mi tökéletes Istenünk nem lehet kapcsolatban a bűnnel teli emberiséggel. Ezért követelt Isten az Ószövetségben szertartásokat és áldozatokat népétől. Isten látta, hogy a szertartások nem elegendőek, és egy elképesztő tervvel állt elő, hogy feláldozza a fiát, hogy minket igazaknak jelölhessen meg, és teljes hozzáférést kapjunk Isten országához. A kereszten Jézus az emberiség bűnének súlyát a testén viselte. Sebei által meggyógyultunk a bűn és a halál átkától! Az evangélium meghív bennünket Isten családjába, és jövőt ígér a világot sújtó összetörtségen túl. Isten fiának áldozata megadja nekünk a vele együtt töltött örökkévalóság reményét a mennyben.

3. A hit imái gyógyulást hoznak

És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.

Jakab 5:15

Isten együttműködik a hitünkkel, hogy gyógyulást hozzon. Amikor lelki betegséggel, fizikai fájdalommal vagy veszteséggel szembesülünk, Isten megígéri, hogy meghallgatja imáinkat, és átsegít ezeken a nehéz időszakokon. Az 1János 5:14 szerint: “Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket”.

Jézus eljött a Földre, és teljesen átélte, hogy mit jelent embernek lenni. Ő tudja, milyen elviselni a fizikai szenvedést és fájdalmat. Ő gyógyulást, vigaszt és békét akar hozni, amikor mindenféle szenvedés ér bennünket. Ő soha nem hagy minket egyedül a fájdalom pillanataiban (Ézsaiás 41:10). Az egyik ígéret, amelyhez ragaszkodhatunk, az az, hogy soha nem lesz hiábavaló szenvedésük. A Róma 5:3-5 szerint: “Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által”. Még akkor is, amikor olyan időszakokon megyünk keresztül, amelyeket nem értünk, vagy amikor olyan veszteséget szenvedünk el, amelyet nehéz elfogadni, Isten munkálkodik és velünk van.

4. Isten Lelke szabaddá tesz minket

Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat.

Lukács 4:18

Mielőtt Jézus kereszthalála után felment a mennybe, azt mondta követőinek, hogy nem hagyja őket árván. Azt ígérte, hogy egy szószólót – az Igazság Lelkét – hagyja ránk, hogy örökké velünk legyen (János 14). A Szentlélek ereje által Isten megajándékozott minket a szabadsággal, hogy szabadok legyünk, és az erővel, hogy segítsünk másoknak is megtalálni a szabadságot! Isten tudja, hogy az ő ereje nélkül képtelenek vagyunk kitörni a bűn és a halál hatalmából, ezért kegyelmesen megajándékozott minket a Lélekkel, aki kiáll értünk. Isten Lelke csodálatos módon testi, érzelmi, lelki és kapcsolati gyógyulást hoz az Ő népének.

Forrás: Crosswalk