Nagyon sok fontos igevers szól arról, hogy milyen jó embernek lenni. Ezek közül néhány lerombolja személyes meggyőződésünket arról, hogy valójában mennyire vagyunk jók, míg mások látszólag egybevágnak az emberi bölcsességekkel. Íme néhány a legfontosabb bibliai részek közül arról, hogy milyen jó embernek lenni.

Róma 3:10-12, 23

Amint meg van írva: „Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem (…) mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét

Nem szívesen törjük szét a buborékodat, de Isten Igéje nem tartja sokra az emberiség erkölcsiségét. Ez az egyik oka annak, hogy a Biblia szerint a Krisztusba vetett hit fontosabb, mint a cselekedetek.

1Mózes 15:6

Abrám hitt az ÚRnak, és ő ezt számította be neki igazságul.

A Biblia egyik legismertebb embere Ábrahám. Bár volt vagyona és nagy családja, Istent nem ez érdekli. A hite tette őt igazzá Isten szemében.

Efézus 2:8-9

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.

Az 1Mózes 15:6 alapján Pál azt mondja az efezusi gyülekezetnek, hogy a cselekedeteik vagy vallási hagyományaik nem elégségesek ahhoz, hogy megmentsék őket az örök pusztulástól. Az életet a hit által találjuk meg.

Máté 7:16

Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét?

Honnan fogják tudni az emberek, hogy az Úrhoz tartozol? A tetteidből. Bár úgy tűnhet, hogy ez ellentétben áll a fentebb említett fontos bibliai versekkel, amelyek a nemes jellemű emberről szólnak, Jézus itt azt mondja, hogy a szentségben való élet természetes módon jó cselekedeteket fog eredményezni.

1 Thesszalonika 5:11

Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

Az egészséges közösség kulcsa az egymás építése. A jó ember és az egészséges keresztyén jellemzője, hogy igyekszik bátorítani a testvéreket a hitben. Tudjuk, hogy az ősegyház jó volt ebben, mert a Biblia ezt mondja.

Ézsaiás 1:17

Tanuljatok meg jót cselekedni! Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét!

Ha az Ószövetség prófétáira tekintünk, a legjobb összefoglalást látjuk arról, hogy mit kell tennie egy nemes embernek az idejével. A lelki út része, amelyre keresztényként elkötelezzük magunkat, hogy gondoskodunk a gyámoltalanokról és megvédjük őket.

1 Korinthus 15:33

Ne engedjétek magatokat félrevezetni: »A gonosz társaság megrontja a jó erkölcsöt.«

Gyakran előfordul, hogy egy nemes embert tönkretesz az, hogy rossz társaságban lóg. Még ha “jó embernek” neveltek is, minél inkább eltávolodsz a tanult értékektől, annál könnyebben cseréled le őket valami másra.

Példabeszédek 27:5-6

Jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetnél. Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködő csókja.

Nem mindig könnyű jó embernek lenni, vagy helyes döntéseket hozni. Akkor tudjuk, hogy valaki barát, ha hajlandó kimondani a szükséges dolgokat. Valaki, aki nem törődik veled, örömmel hagyja, hogy vétkezz a saját felelősségedre.

Róma 12:2

Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

Bár a kettő időnként egyezik, nem szabad összekevernünk azt, amit ez a világ jónak határoz meg azzal, ahogyan Isten minősíti ezt a státuszt. Az eszméket és cselekedeteket mindig azzal kell összehasonlítanunk, amit a Bibliából igaznak ismerünk.

Márk 10:45

Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.

Krisztus példája alapján az a jó ember, aki arra törekszik, hogy másokat szolgáljon. Lehet, hogy soha nem lesz szükségünk arra, hogy meghaljunk másokért, de biztosan élhetünk úgy, hogy segítsük, és Jézushoz irányítsuk őket.

1 Korinthus 13:1-3

Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.

A tettek nagyszerűek, de a Biblia szerint hit és szeretet nélkül üresek. A hitünk összeköt minket Krisztussal, míg a szeretetünk alázatosnak tart minket, és mindig arra törekszik, hogy gondoskodjon a körülöttünk élőkről.

Róma 8:1-2

Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.

Bár mindig arra kell törekednünk, hogy bűn nélküliek legyünk, a keresztényeknek nem szabad elfelejteniük, hogy Jézus életének odaadásával megszabadított minket a törvénytől. Engedd, hogy Isten kegyelme és szeretete áradjon a tetteidből, de ne ostorozd magad a múltbeli hibák miatt.

Máté 5:16

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

A nemes embernek nem az a lényege, hogy mások jó véleménnyel vannak róla. Ha az emberek észreveszik a jócselekedeteidet, próbáld meg ezt egy olyan lehetőséggé tenni, hogy rávilágíts arra a sok jóra, amit Isten tett a saját életedben.

Lukács 18:19

Jézus ezt válaszolta neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül.

Ez az egyik legfontosabb igevers a nemes emberről, mert megmutatja nekünk, hogy a “jó” nem valami szubjektív emberi tapasztalat. Egyedül Isten a jó, tehát csak Ő nyilváníthat valami mást jónak. Amikor arról beszélünk, hogy valaki jó ember, gyakran csak emberi szemszögből nézzük.

Filippi 2:3-4

Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.

Itt van a nemes ember eszményképe, amit remélhetőleg meg tudunk élni. Az alázatosság az egyik legfontosabb jellemzője annak, hogy keresztények és jó emberek legyünk.

Kolossé 3:23

Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek.

Mindannyian átélünk olyan napokat, amikor nem akarunk dolgozni. Vagy túl nehéz a munkánk, vagy a főnök nem igazságos, vagy tucatnyi más okból egyszerűen nem tudjuk elkötelezni magunkat a dolgok elvégzése mellett. Nem számít, min mész keresztül, dolgozz úgy, mintha Isten személyesen neked adta volna a feladatot, és meg fogod találni az akaraterőt a folytatáshoz.

Zsidók 12:14

Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.

A jó ember gyakran az, aki képes békét kötni. Nem kell kegyelem, alázat vagy szeretet ahhoz, hogy harcot kezdjünk. A békés és szentséges élet sokkal értékesebb, mint az, ahol mindenki a saját vágyai után rohan.

Példabeszédek 13:20

Aki bölcsekkel jár, bölccsé lesz, az ostobák barátja pedig romlottá lesz.

Az 1Korinthus 15:33-hoz hasonlóan itt is azt látjuk, hogy a nemes embernek fontos, hogy jó társasága legyen. Semmi rossz nincs abban, ha barátságot kötünk olyanokkal, akik nem hívők, de ha olyanokkal vesszük körül magunkat, akik nem értékelik Istent vagy az Ő elveit, akkor bukásra készítjük fel magunkat.

Galata 6:9

A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.

Egyetlen jó döntést hozni sokkal könnyebb, mint bölcs döntések sorozatára építeni az életet. Ugyanígy nekünk is azon kell dolgoznunk, hogy mindig jót tegyünk. Ez az emberi természet miatt nem jön magától, de nagy a jutalma azoknak, akik mindig Istennel járnak.

Jakab 1:19-20

Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát.

Az egyik érték, amelyre a mai világban szükség van, a Jakab 1:19-ben található. Az a képesség, hogy az ember tudja visszafogni a nyelvét, meghallgatni valaki más érveit, és békés megoldásra törekedni, olyan folyamat, amelyet manapság nem sokan hajlandóak vállalni. Az a jó ember (és jó gyülekezeti tag), aki lassú a haragra.

Ez csak néhány fontos bibliai vers a nemes emberré válásról. A Biblia tele van bölcsességgel, amikor az erkölcsről és a helyes cselekedetekről van szó. Bár a bűn miatt az emberiség képtelen teljesen jónak lenni, ezek a versek megmutatnak nekünk bizonyos elveket, amelyek közelebb vihetnek minket a jóság eszméjéhez.