János evangéliuma is beszámol Jézus szolgálatának a legfőbb eseményeiről, ám a könyvnek csaknem az egyharmada csupán egyetlen éjszaka történéseiről szól. Ez természetesen Jézus életének a legfontosabb éjszakája volt: az utolsó este, amelyet tanítványaival töltött, mielőtt elárulták és letartóztatták. Ezen az estén azzal vigasztalta tanítványait, hogy megígérte nekik a legnagyobb ajándékot, amelyet csak kaphattak: Isten Szentlelkének bennük lakozó erejét.

A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye; teljes mértékben Isten, és akarata mindig összhangban áll az Atya Isten és a Fiú Isten akaratával. A Szentlélek jelen volt a teremtésnél (1Móz 1,2), ott volt Izráel népével a szent sátorban (2Móz 40,34–35) és a templomban (1Kir 8,6–13). Ugyanez a Lélek vezette Jézust földi szolgálata során mindvégig (Mt 3,16), ezen a legutolsó estén azonban Jézus megígérte tanítványainak, hogy a Szentlélek mindegyikükkel ott lesz: „…kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké: az igazság Lelkét…” (Jn 14,16–17)

A tanítványok, mint sok hívő a történelem során, nem értették, mit ígért Jézus; kétségkívül jobban szerették volna, ha Jézus marad ott velük. Jézus azonban kiemelte a Lélek bennük lakozásának előnyeit, amikor azt mondta: „Jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt hozzátok.” (16,7) Miután a Lélek eljött pünkösdkor (ApCsel 2,1–18), a tanítványoknak biztosan eszükbe jutott, mit tanított Jézus a Szentlélek szolgálatáról: „És amikor ő eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében…” (Jn 16,8) „…elvezet majd titeket minden igazságra.” (16,13)

A Szentlélek tanítja meg a keresztényeknek, hogy a bűn helytelen, és ha a hívők átadják magukat neki, ő elveszi szívükből a vétkezésre irányuló vágyat. A Lélek emlékezteti a keresztényeket Krisztus igaz voltára. Jézus felment az Atyához, hogy közbenjárjon azokért, akik hisznek (16,10). Mivel nincs már itt Jézus, hogy földi életén keresztül bemutassa az igazságot, a hívőket a Szentlélek vezeti el arra, mi a jó, igaz és helyes. Végül pedig a Szentlélek emlékezteti a hívőket az eljövendő ítéletre is (16,11): Jézus egy napon visszatér majd, megítél minden gonoszságot, és megjutalmaz minden jót. Minden számlát elrendez, igazságot szolgáltat a világon, és megújítja teremtését (Ézs 43,18–19; Jel 21,5).