Gondolkodtál már azon, milyen lehetett várni és várni Jézus megígért Vigasztalójára? Néha elképzelem a tanítványokat a felső szobában. Lehet, hogy néhányan még mindig szomorkodtak, amiért el kellett búcsúzniuk feltámadt Megváltójuktól. Mások talán a Jézussal töltött utolsó pillanataikat játszották újra. Emlékeztek arra, hogy nem tudtak mellette állni, és az ő kegyelmére, amely visszahelyezte őket a tanítványai közé. Néhányan kétségbeestek a várakozástól. Hogyan fog kinézni ez a Vigasztaló? Hogyan fog segíteni nekik abban, hogy elmenjenek az egész világba, hirdessék az evangéliumot és tanítványokat szerezzenek? Egyszerre csak jött a fúvószél, és betöltötte a házat, ahol vártak. Tűznyelvek pihentek a fejükön, és mindegyikük más-más nyelven beszélt. Micsoda nap lehetett az a nap!

Mi a Szentlélek?

A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye. Isten az Atya, Jézus a Fiú, a Szentlélek pedig Isten Lelke. Különálló, mégis egyként egyesült. Az Ószövetségben a Szentlélek a teremtéskor és az egyes emberek életében is tevékenykedett, de nem olyan személyes módon és mértékben, mint Jézus feltámadása és mennybemenetele után. A tanítványokkal együtt elköltött utolsó páska-vacsora során Jézus feltárta a Szentlélek kilétét és munkáját. Hívőként a Szentlélek az igazságra vezet bennünket és vigasztal minket. A Szentlélek meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről.

7 dolog, amit a Szentírás szerint a Szentlélek tesz

1. A Szentlélek megerősíti az Istennel való kapcsolatunkat

Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Róma 8:16

A Szentlélek bizonyságot tesz arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. A Szentlélek munkája az, hogy dicsőítse Jézust és kinyilatkoztassa az ő országát a világnak az ő visszajöveteléig. A Szentlélek azért jött Jézus után, hogy továbbra is tanúságot tegyen Jézusról a világnak rajtunk keresztül.

2. A Szentlélek kinyilatkoztatja az igazságot

Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.

János 16:13

A Szentlélek kinyilatkoztatja nekünk Isten igazságát. Amikor igazságra van szükségünk, bízhatunk a Szentlélek munkájában, aki megmutatja azt nekünk. Az Ő szava kiállja az idők és a kultúrák próbáját. Élő, tevékeny és hasznos a tanításra és az igazságra való nevelésre.

3. A Szentlélek segít legyőzni a bűnt

Ezért azt mondom, éljetek a Lélek által, és nem fogjátok kielégíteni a bűnös természet Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek.

Gal 5:16

A Szentlélek munkája az, hogy meggyőzze a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Nem nekünk kell a bírói és ítélői szerep súlyát cipelnünk a megfáradt világ előtt. Mi bemutathatjuk az örömhírt, hogy Jézus Krisztus keresi és megmenti az elveszetteket. Aztán hagyjuk, hogy a Szentlélek végezze el a meggyőzést és a mások Istenhez vonzását.

4. A Szentlélek bátorságot ad nekünk, hogy megosszuk Krisztus jó hírét

Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.

ApCsel 1:8

A Szentlélek munkája bátorsággal tölti el a hívőket, hogy hirdethessék az üdvösség üzenetét. Minden nap lehetőséget kínál számunkra, hogy rávilágítsunk Isten megváltó munkájára. Megment minket, megvált minket, és hűségesen vezet bennünket ezen az életen keresztül. A Szentlélek felbátorít minket, hogy megosszuk a jó hírt másokkal.

5. A Szentlélek tanít és emlékeztet

A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.

János 14:26

A Szentlélek munkája az, hogy lelki ajándékokat adjon az egyház épülésére. Krisztus testében mindannyiunknak megvan a maga szerepe az egyház közös javára. A Szentlélek munkája az, hogy a bölcsesség, a tudás, a hit és mások lelki ajándékai által nyilvánuljon meg. A Szentlélek képessé teszi a hívőket arra is, hogy apostolokként, tanítóként és szolgálóként viselkedjenek.

6. A Szentlélek szentté tesz minket

Pedig néhányan ilyenek voltatok: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.

1Korinthus 6:11

A Szentlélek munkája gyümölcsöt ültet az életünkbe, és aztán terméssé növeli azt. “A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény” (Gal 5:22-23). Ez a fajta gyümölcs olyan életre vezet bennünket, amely a Szentlélek bennünk végzett munkáját tükrözi.

7. A Szentlélek közbenjár értünk

Ugyanígy a Lélek segít nekünk gyengeségeinkben is. Mi nem tudjuk, hogy miért kellene Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Róm 8:26

A Szentlélek munkája az, hogy imádkozik értünk, amikor nem tudjuk, mit imádkozzunk. Vannak idők, amikor az imádság lehetetlennek tűnik. Ilyenkor egyszerűen le kell hajtanunk a fejünket és a szívünket, és hagynunk kell, hogy a Szentlélek közbenjárjon értünk.

Hogyan vigasztal a Szentlélek?

Időnként a reményt kevésnek érezzük. Jézus azt mondta nekünk, hogy ebben a világban lesznek gondjaink, de bátorságra van szükségünk, mert ő legyőzte a világot. Ebből tudjuk, hogy csatáinkat megnyerte, és hogy több vagyunk, mint győztesek. De mi történik közben? Át kell élnünk a harcainkat. Az, hogy Jézus legyőzte a világot, nem jelenti azt, hogy az élet igazságtalanságok és csalódások nélkül zajlik majd. Mindennapjainknak szükségük van a reményre. A Szentlélek a mi reménységünk forrása azokban az időkben, amikor a remény megfogyatkozik. A Szentlélek vigasztal bennünket a remény túláradó erejével, hogy hittel tudjunk szembenézni nehézségeinkkel.

A reménység Istene töltsön el benneteket minden örömmel és békességgel, amint A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.

Róma 15:13

A Szentlélek megszentelő munkája

A megszentelődés egy nagy, díszes szó, amely a szentté válás folyamatát jelenti. Ez Isten folyamatos természetfeletti munkája, hogy fiának képére formáljon bennünket – szentekké, krisztusiakká. A megváltáskor Isten igaznak nyilvánít minket, majd fokozatosan szentté tesz. A megszentelődés az a növekedési folyamat, amely az Isten kegyelmére való “igen” kimondásának eredménye. Isten igaznak nyilvánít minket, majd szentté tesz. A Szentlélek felszabadítja és képessé teszi a hívőket arra, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljanak azáltal, hogy hitünkkel, engedelmességünkkel és az életünkben végzett isteni munkájának való engedelmességgel együttműködünk.

Forrás: Crosswalk