Ha arra kérnek, hogy jellemezzük Istent egy szóval, a legtöbb ember gyorsan a “szeretet”-et válaszolja. De mit is jelent ez valójában? A Szentírásban több száz verset találunk Isten szeretetével kapcsolatban. Néhány az Ő tartós megismerésére összpontosít, míg mások az Ő szeretetét mutatják be, mint a céltudatos élet végső mozgatórugóját. Íme néhány fontosabb bibliavers Isten szeretetéről.

1Krónikák 16:34

“Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!”

Az Isten szeretetéről szóló igeversekben gyakran ismételt szempont, hogy szeretete és jósága örökké tart. Nemcsak ma jó és hűséges. Az Ő szeretete irántad nem változik sohasem!

János 3:16

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

A listánk talán legismertebb verse az evangélium üzenetének ez a rövid összefoglalása. Mennyire szeret téged Isten? Annyira, hogy elküldte egyszülött Fiát, hogy meghaljon érted. Ha valaha is bizonytalankodunk, hogy mennyire törődik velünk, ez egy nagyszerű megerősítő.

Zsoltárok 63:4

“Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít.”

A romantikus filmek gyakran túlhangsúlyozzák annak fontosságát, hogy találjunk valakit, aki szeret. Istennel a beteljesedés és az öröm valódi. Itt Dávid írja és énekli az Úrnak, hogy “veled vagyok mindvégig, mert az élet veled jobb, mint nélküled valaha is lehetne”.

Galata 2:20

“Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”

Ahogyan a János 3:16-ban említettük, Isten szeretete a mozgatórugója annak, hogy elküldte Fiát, hogy meghaljon értünk. A keresztény azért éli az életét, aki a végső áldozatot hozta, hogy mi megtaláljuk a megváltás útját.

5Mózes 7:9

“Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az ÚR az Isten. Állhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait.”

A szeretet nem csak a szenvedélyről vagy a vonzalomról szól, ahogy az emberek gyakran hiszik. Isten szeretetének egyik legfontosabb aspektusa inkább az Ő hűsége. Isten szövetséget kötött Ábrahámmal és Izrael népével, amely kiállta az idők próbáját. Ő vigyázott a zsidó népre Egyiptomtól Kánaánig, és jólétbe vezette őket.

Máté 5:43-46

“Hallottátok, hogy megmondatott: „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.” Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei Atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is?”

Isten szeretete felforgatja emberi elvárásainkat. Lehet, hogy azt hisszük, hogy csak azok érdemlik meg a szeretetet, akiket kedvelünk, vagy akik objektíve jót tesznek. Lehet, hogy gyűlölni akarjuk azokat, akik rosszat tesznek velünk. Ezek az Isten szeretetéről szóló bibliai igeversek azt mondják, hogy minden emberrel törődjünk, különösen akkor, amikor fájdalmas ezt tenni.

Zsoltárok 37:28

“Mert az ÚR szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit. Megőrzi őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiirtja.”

Ami Istent azzá teszi, aki Ő, az nem csupán a szeretet, a kegyelem, vagy az igazságosság,  hanem az a tökéletes mód, ahogyan ezek a különböző tulajdonságok mozoghatnak és kapcsolódhatnak egy Lényen belül. Istent nem teljesen a szerető természete uralja, hanem ugyanúgy igazságos és szent is. Tökéletes szeretete nem állítja meg szent természetét ott, ahol a gonoszságot meg kell büntetni.

Róma 5:8

“Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.”

A kereszténység központi tézise a János 3:16-ban található, de a Róma 5:8 emlékeztet minket arra, hogy Krisztus nem azért halt meg értünk, mert mi milyen jók vagyunk vagy lehetünk. Jézus feláldozta magát, miközben mi még bűnben éltünk, ez a cselekedet azt tükrözi, hogy ki Ő.

Ézsaiás 61:8

“Mert én, az ÚR, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük.”

Ezekben a bibliai versekben visszatérő témákat látunk Isten szeretetéről. A Zsoltárok 37:28-hoz hasonlóan ez a vers is azt mutatja, hogy bár Isten megtartja a szavát, amikor szövetségről van szó, vannak normái is, amelyeket be kell tartani.

Márk 10:21

“Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és ezt mondta neki: Egy hiányosságod van még: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem!”.

A gazdag ifjú története részben azt hivatott elmondani nekünk, hogy a keresztény életben nem a parancsolatok megtartása az egyetlen fontos dolog. A szívünknek a mennyei dolgokra kell összpontosítania, és nem arra, hogy mit kaphatunk ebből az életből. Fontos azonban itt látni, hogy Jézus szerette azokat az embereket, akikkel a földön találkozott.

Zsoltárok 103:8

“Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.”

Lehet, hogy néhányunk szívében szeretet van a családunk vagy közeli barátaink iránt, de Isten ehhez képest túlárad a szeretettől. Itt egy példát látunk arra, hogyan kellene cselekednünk a saját életünkben, nem engedve a haragnak, hanem könyörületet tanúsítva mások iránt és kegyesen bánva velük.

Efézus 5:1-2

“Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként.”

Ha már szóba került, hogy viselkedésünket az Úr után mintázzuk, az efézusi levélben itt azt olvassuk, hogy Isten szeretetét mindenhol utánoznunk kell. Mivel Ő feláldozta és megalázta magát értünk, mi is megtehetjük ugyanezt másokért. Ezt bővebben az 1János 4-ben látjuk.

Zsidók 12:5-7

“és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek mint fiaknak szól: „Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.” Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja?”

A Példabeszédek 13:24-ben az író azt mondja, hogy a büntetés és a javítás szeretetben is történhet. Itt ezt a fogalmat a fiú és az apa közötti kapcsolathoz hasonlítjuk. Isten szeretete talán nem mindig meleg és puha, de ez nem jelenti azt, hogy már nem törődik veled.

János 13:34-35

“Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”

Jézus gyökeresen megváltoztatta az Istenről és az Ő szövetségéről alkotott képet. A sok hagyomány és törvény helyett, amelyeket a zsidók követtek, Jézus azt mondta tanítványainak, hogy a mások szeretete a legjobb jele az iránta való odaadásnak. Ha nekünk úgy kell szeretnünk másokat, ahogyan Isten szeretett minket, mit mond ez Isten szeretetének fontosságáról?

1János 3:16

“Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért.”

Ez egy újabb olyan bibliai vers Isten szeretetéről, amely azt mondja nekünk, hogy kövessük Jézus példáját. Az 1János 3:16 szerint Jézus kereszthalála a szeretet végső megjelenítése. A János 15:13-hoz hasonlóan itt is azt látjuk, hogy az áldozathozatal és az alázatosság a szeretet alaptétele.

Róma 5:5

“A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által.”

Talán nehéznek hangzik, hogy a Krisztustól több ezer évvel később élő emberek az Ő szeretetpéldáját kövessék, de a Róma 5:5 emlékeztet bennünket arra, hogy Isten szeretete a Szentléleknek köszönhetően minden keresztényen átáramlik. Ezt a felülről kapott belső erőt használva jobban megérthetjük Isten szeretetét, és megmutathatjuk másoknak is.

Róma 8:38-39

“Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”

Isten szeretete annyira magával ragadó és hatalmas, hogy nem választhat el minket tőle távolság vagy bármilyen nehézség. A mi Istenünk a Teremtő és a galaxis végső ereje, így amikor Ő a szerettei közé számol minket, nincs senki, aki közénk állhatna.

2Korinthus 9:7

“Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”.”

Az Isten által szeretett tulajdonságok közé tartozik a nagylelkűség és az alázat. A 2Korinthus 9:7-ben látjuk, hogyan használhatjuk ezeket a tulajdonságokat mások megsegítésére. Isten szeretete olyan fertőző erő, amely arra késztet, hogy kevesebbet gondoljunk magunkra, és mások javára törekedjünk.

1 János 3:1

“Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt.”

Mi, akik Jézus nevét hívjuk segítségül, nem vagyunk másodosztályú állampolgárok a mennyek országában. Isten szeretete mindenki számára elérhető, aki hisz benne és az ő hatalmában. Ne hagyd, hogy bárki azt mondja neked, hogy Isten nem törődik veled, mert mi vagyunk az oka annak, hogy Jézus eljött, hogy önmagát áldozatul adja.

Ez csak néhány az Isten szeretetéről szóló erőteljes bibliai versek közül, amelyek segítenek jobban megérteni a helyünket Isten országában, és azt, hogyan kell ennek megfelelően élnünk. Reméljük, hogy ezek a versek új megvilágításba helyezik azt, amire Isten elhívott téged, és arra bátorítanak, hogy ma még erősebb kapcsolatra törekedj vele.