A Biblia részletesen leírja, hogyan voltak a tanítványok Jézus szenvedésének és kereszthalálának tanúi. A feltámadás előtti várakozás gyötrelmes lehetett számukra. Amikor az asszonyok elmentek a sírhoz, hogy felhasználják az általuk készített illatszereket megdöbbentek attól, amit láttak. A sírt lezáró hatalmas kő elmozdult – Jézus teste eltűnt! Ekkor jelent meg egy angyal, és kihirdette azt az igét, amely örökre megváltoztatta az életüket.

“Nincsen itt, hanem feltámadt.”

Lukács 24:6

Jézus megjövendölte, hogy ez fog történni. De a letartóztatását, megverését és keresztre feszítését övező rémületben és pánikban a tanítványoknak eszükbe sem jutott, hogy Jézus valóban fel fog támadni a halálból. Ő mégis feltámadt. És ez örökre megváltoztatta a világot! (Máté 28:1-10.)

A húsvéti történet, az Úr Jézus Krisztus feltámadásának igazsága nemzedékek óta hatással van Krisztus követőinek életére. Ez az egyetlen kijelentés szó szerint mindent megváltoztatott Krisztus követői számára. És ugyanez a kijelentés ma is bátorít és motivál minden hívőt az aktív szolgálatra.

Íme öt módja annak, ahogyan a húsvét arra ösztönöz minket, hogy feltámadt Urunkat szolgáljuk:

1. Biztosak lehetünk az Ő örökkévaló jelenlétében

Krisztus tanítványaihoz intézett utolsó szavai azt a biztató ígéretet tartalmazzák, hogy folyamatosan velük lesz, miközben ők igyekeznek teljesíteni az Ő nagy megbízatását: “…én veletek vagyok mindenkor, a világ végezetéig“. Az a tudat, hogy a feltámadt Krisztus fizikailag visszatért a mennyei dicsőségbe, de ugyanakkor egész életünkben folyamatosan velünk van, hihetetlenül megnyugtató és motiváló lehet számunkra.

2. Tudjuk, hogy Jézus biztosította a halál feletti győzelmet

Péter apostol pünkösd után a jeruzsálemi tömeghez intézett prédikációjában a diadal és a győzelem csodálatos üzenetét hirdette. Az Apostolok Cselekedetei 2:14-39-ben azt mondta Izrael népének, hogy Jézus feltámadása legyőzte a halált. Krisztusnak a halál, a sír és a bűn felett aratott győzelméről szóló kijelentése felvidította az emberek lelkét, és az Úr ezt az egyetlen üzenetet arra használta fel, hogy emberek ezreinek életét változtassa meg (lásd ApCsel 2:41).

Krisztus feltámadása a halál és a pokol feletti győzelmet is megadta követőinek. Ezért a Jézus Krisztusról szóló evangélium üzenete a hívők Krisztusba vetett hitének (1Kor 15:17) és e hit hirdetésének (1Kor 15:14) mozgatórugója.

3. Bátran szolgálhatunk, félénkség nélkül

A húsvéti üzenet, hogy Jézus feltámadt a halálból, új önbizalmat és bátorságot adott a tanítványoknak, hogy Urukat szolgálják. Ugyanazokat az embereket, akik gyávaságot és félénkséget tanúsítottak Jézus letartóztatása, valamint Pilátus és a főpap előtti tárgyalás idején (lásd János 18), Isten nagymértékben felhasználta arra, hogy segítsenek elindítani az Ő egyházát, ahogyan arról az Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk (lásd ApCsel 4:13 és 33).

Jézus feltámadásának ténye ma is biztos és önbizalom-növelő minden hívő számára.

4. Számíthatunk arra, hogy a feltámadt Megváltó szolgálata örömet okoz

A Máté 28:8 arról számol be, hogy miután az asszonyok aznap reggel elmentek Krisztus sírjához, és meghallották az angyal kijelentését, izgatottan és sietve visszamentek, hogy nagy örömmel elmondják azt a tanítványoknak.

Az érzelmi hullámvasútjuk egy hatalmas csúcson ért véget. A szomorúságot és kétségbeesést, amelyet Jézus halála és temetése alatt és után éreztek, figyelemre méltó izgalom váltotta fel. Ez az öröm hamarosan átragadt Péterre és a többi tanítványra, amikor feltámadását követően maga az Úr jelent meg nekik.

Az a tény, hogy a Krisztus-követők akkor és ma is nagy örömöt lelhetnek a feltámadt Megváltó szolgálatában, szintén jelentős inspirációt adhat.

5. Ma is közösségben maradunk Krisztus munkájában  

Az Apostolok Cselekedeteinek könyve azzal az állítással kezdődik, hogy Krisztus feltámadt. Ez a kulcsfontosságú újszövetségi könyv folytatja az egyház kezdetének előkészítését azzal, hogy áttekintést ad arról, hogy mit hagyott Krisztus a földi követőinek: “tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.” (lásd ApCsel 1:8).

Az Ő követői megértették, hogy valami nagy dolog szerves részei lesznek – Krisztus globális és örökkévaló munkájának a világban, második eljövetele előtt (lásd ApCsel 1:11). Egy ilyen nagy dolognak a részesei lenni valóban inspirációt jelentett Krisztus ezen egyszerű követői számára. Krisztus tanítványai azon voltak, hogy részt vegyenek abban, amit Isten azóta is tesz a világban.

Krisztus mai követőit is inspirálhatja ez a részvétel. Tevékenyen részt veszünk Krisztus munkájában a mai világban.

Forrás: Crosswalk