Amikor Isten Abrám nevét Ábrahámra változtatta, akkor ezzel azt fejezte ki, hogy sok nép atyja lesz (1Móz 17,5). Az új név Isten kegyelmének a jele, és előremutat Isten ígéretére. Hasonló módon, miután Istennel küzdött, Jákób új nevet kapott: Izráel. Ez a név később a Jákób családjából származó egész népet jelölte.

Ezt a nevet nem Jákób választotta magának, hanem Isten adta neki ajándék és ígéret gyanánt. Élete hátralevő részében ez az új név Istennek arra a kegyelmére emlékeztette Jákóbot, hogy úgy küzdhetett Istennel, hogy ezt a küzdelmet túlélte, továbbá arra is emlékeztette, hogy Isten milyen kiemelt szerepet szánt neki megváltó tervében. Valahányszor Izráelként emlegették, Isten választott népe folyton emlékeztetőt kapott arról, hogy státusa valójában: „Isten népe”.

Az Újszövetségben az egyház már nem egy olyan etnikai egység, mint Izráel népe. Itt már zsidók és pogányok egyaránt ugyanabba a sokszínű családba beoltott tagok, amelynek Isten az Atyja. Isten mindenkit, aki Jézusban mint Megváltóban hisz, megajándékoz azzal a dicsőséges kiváltsággal, hogy Isten gyermeke lehet (Jn 1,12). Mint gyermekek – az Istennel való kapcsolatukból fakadóan – különleges identitást nyertek. Éppen a Jézus Krisztussal való kapcsolatuk miatt nevezzük az Isten népéhez tartozókat keresztényeknek. Ez az elnevezés nem csupán annyit jelent, hogy Jézushoz közel álló, hanem annál mérhetetlenül többet. Isten népéhez azok tartoznak, akik „Krisztusban” vannak – vagyis a vele való kapcsolatra elhívottak, akik az ő világot megváltó missziójában is szerepet kapnak.

Ez az új identitás jelzi azt is, hogy Isten Szentlelke milyen változást hoz gyermekei életébe. „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.” (2Kor 5,17) Isten megváltó munkája alapvetően megváltoztatja mindazok identitását, akik hit által megmentettek. Innentől kezdve már nem halottak a vétkek és bűnök miatt, hanem mint Isten népe, szentnek és hibátlannak nyilvánított emberek, akiknek helyreállt a kapcsolatuk Istennel. Csakúgy, mint a név megváltozása, ez az identitásváltás is radikális változást kell, hogy hozzon Isten gyermekeinek az istentiszteleti, hétköznapi és missziói életébe.

“Ekkor megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób.”

1MÓZES 32,28