1Thesszalonika 5:18

“Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.”

Zsoltárok 107:1

“Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!”

Efézus 5:20

“És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.”

Kolossé 3:15-17

“És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.”

Jakab 1:17

“Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.”

Filippi 4:6

“Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.”

2Korinthus 9:15

“Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért!”

Zsoltárok 106:1

“Dicsérjétek az URat! Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!”

Zsoltárok 105:1

“Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!”

Kolossé 3:15

“És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.”

Kolossé 4:2

“Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek!”

Zsoltárok 118:1-5

“Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Mondja hát Izráel, hogy örökké tart szeretete! Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete! Mondják hát, akik félik az URat, hogy örökké tart szeretete! Nyomorúságomban az URat hívtam segítségül. Az ÚR meghallgatott, tágas térre vitt engem.”

Zsoltárok 20:5

“Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet!”

Zsoltárok 30:12

“Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél.”

Kolossé 3:17

“Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.”

Róma 1:21

“Mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották mint Istent, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre.”

Zsoltárok 100:4

“Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!”

Ézsaiás 12:4-5

“Azon a napon ezt fogjátok mondani: Adjatok hálát az ÚRnak, hirdessétek nevét! Adjátok tudtára nagy tetteit a nemzeteknek! Emlékeztessétek őket, hogy magasztos az ő neve! Énekeljetek az ÚRnak, mert fenséges tetteket vitt véghez, hadd tudja meg ezt az egész föld!”

1Krónikák 29:13

“Most azért, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet.”

Filemon 1:4

“Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban.”

Neked melyek a kedvenc bibliaverseid a hálaadásról?